تعبیر خواب ابن سیرین – خواب اره در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب اره در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن اره در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب اره در خواب

تفسیر یک چشم انداز [المنشار] ابن سیرین در خواب:

اره در خواب نشان می دهد که حاکم یا قاضی دو حریف را از هم جدا می کند. شاید اره در خواب بر مخرج دلالت کند – که ارث و ثمره و مانند آن را بین مردم تقسیم می کند – و گفته شده است: اره در خواب ممکن است بیانگر تعادل باشد. شاید دل در خواب مردی بدسرپرست را دید. شاید اره نیز در خواب دلالت می کرد که با زنی از اهل کتاب ازدواج خواهد کرد، زیرا او وارد چوب شد. همچنین گفته شد: اره در خواب نشانگر مردی است که می گیرد و می بخشد و می بخشد.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که او را با اره اره می کنند، خواب دلالت بر آن دارد که پسر یا برادر یا خواهری نصیبش می شود.

تعبیر خواب و دیدن اره در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا