تعبیر خواب ابن سیرین – خواب پله را در خواب ببینید

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن پله در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب پله را در خواب ببینید

تفسیر یک چشم انداز [الدّرج] ابن سیرین در خواب:

راه پله در خواب بیانگر مژده ای است که پس از چند روز می رسد، به ویژه اگر دیده شود که مروارید و جواهرات در آن وجود دارد.

تعبیر خواب و دیدن پله در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا