تعبیر خواب ابن سیرین – خوابی در مورد پیراستن خانه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خوابی در مورد پیراستن خانه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر خواب یا دیدن لباس خانه یا اثاثیه خانه و پرده یا پرده جلوی در یا پنجره و مانند آن، در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خوابی در مورد پیراستن خانه در خواب

تفسیر یک چشم انداز [كساء البيت و الستار] ابن سیرین در خواب:

لباس در خانه – یا اثاثیه خانه – در خواب به ارزش خانه، پول یا معیشت آن – و منبع امرار معاش – تعبیر می شود.

و اما دیدن خرید لباس برای خانه – یا اثاثیه – یا چشم انداز به دست آوردن آن، خواه به صورت انفرادی یا گروهی، این نشان دهنده پول و کالا است. گفته شد: اگر چنین دیدی در زمستان بود، کالا مرده بود و سود بود، و اگر خواب در تابستان بود، کالا راکد بود و ضرر داشت.

و اما پرده – یا پرده – در خواب، به طور کلی، اگر مجهول باشد، دلالت بر نگرانی آنها دارد، مگر اینکه غایت آن ایمنی باشد، پرده مجهول بیانگر این است که به فکر زندگی و کسب درآمد هستند. اگر پرده کهنه شد، دلالت بر نگرانی زودگذر دارد، و گفته شد: پرده کهنه و فرسوده ناشناخته، نشانگر آسیب پذیری کسانی است که هستند. و اما پرده معلوم همان گونه که هست تعبیر می شود و دیدن آن ضرری ندارد زیرا در بیداری همان است که نه زیان می رساند و نه سودی تا مجهول شود که در بیداری نمی دانست. همین طور گفته شده که پرده سبز و سفید در تعبیر ممدوح است. دیدن پاره شدن پرده، پاره شدن یا انداختن پرده در خواب، بیانگر آن است که نگرانی و غم از بین می رود. و دیدن هراسان یا پنهان یا فراری پرده، نشانگر پنهانی و ایمن بودن او از ترس است. و پرده‌های درها اگر مجهول باشند بر جمله‌ای است که نشان‌دهنده نگرانی آنهاست.

[1]الکیلا: پوشش نازک و سوراخ دار که برای محافظت از پشه و چیزهای دیگر استفاده می شود.

در مورد کل[1] در خواب علامت زن است یا شاید کلیه در خواب نشان دهنده نگرانی است که از بین می رود و باقی نمی ماند.

تعبیر خواب و دیدن لباس خانه و اثاثیه خانه و پرده در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا