تعبیر خواب ابن سیرین – خواب انگشتر در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب انگشتر در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن انگشتر یا گردنبند در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب انگشتر در خواب

تفسیر یک چشم انداز [الطوق] ابن سیرین در خواب:

یقه و گردن بند: نوعی زیورآلات که به عنوان زینت استفاده می شود.

و اما عقد برای مرد، اگر در خواب ببیند که به گردن اوست، اگر قرآن طلب باشد – در بیداری – قرآن را جمع کند و اگر باشد. طالب فهم – در بیداری – قضاوت می کند و اگر عهد یا قراردادی داشته باشد – در بیداری – به آن وفا می کند و اگر نباشد و مجرد باشد، ازدواج می کند. زنی که قرآن را اصلاح کند و اگر زن باردار داشته باشد برای او پسری به دنیا می آورد. و اما دیدن قطع شدن سیم عقد و از بین رفتن نظم آن، در خواب بیانگر عهدشکنی است اگر با شخصی عهد و پیمان بسته باشد یا اینکه قرآن را فراموش کرده یا از آن غفلت کند. اگر حافظی از قرآن داشته باشد یا اگر عالم بوده باشد علمش پراکنده شده یا از او دور شده است.

و گفته شد: گردن بندى از جواهر، در خواب قرآن را نشان مى دهد، و گردن بندى از مروارید، در خواب نشانگر سنت است. و بقيه مادّه در خواب، علامت قضا و سخنان حقّ و فقاهت است. و گفته شد: گردن بند آراسته از مروارید و مرجان در خواب با حفظ قرآن، با توجه به کوچکی مروارید و زیبایی و فراوانی آنها، نشانه تقوا و وحشت است. و جواهرات عقد در خواب نیز نشانگر جواهرات تجارت است.

گفته شد: عقد زن در خواب است که شوهر یا پسرش تعبیر می کند.

و گفته شد: یقه در خواب مخصوص مردان است که نشانگر مهربانی زن با شوهر است. بزرگی یقه در خواب بیانگر دارایی شوهر و تنگ بودن لباس نشان دهنده علم شوهر است و یقه از آهن است که تعبیر به قوت شوهر است و یقه از چوب یا اگر وسط آن چوب بود که نشان از ریاکاری او داشت.

یقه در خواب برای سلطان، نشان دهنده پیروزی و پیروزی است و برای تاجر نشان دهنده سود و پول است.

و گفته شد: اگر در خواب ببیند که یقه محکمی او را احاطه کرده است، خواب نشانگر بخل است، در روز قیامت با او بخیل باشید.} هر کس در خواب ببیند با زنی که یقه نقره بر گلویش دارد ازدواج کرده است، خواب بیانگر آن است که تجارت سودآوری انجام می دهد. و غیر از این گفته شد: یقه در خواب از هر نوعی که باشد، در خواب نشان دهنده فساد در دین است. و گفته شد: هر که در خواب ببیند که طوقی بر گردنش است، دینش نرم است.

تعبیر خواب و دیدن انگشتر در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا