تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دیدن قلعه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دیدن قلعه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن قلعه و دژ در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دیدن قلعه در خواب

تفسیر یک چشم انداز [القلعة و الحصن] ابن سیرین در خواب:

قلعه در خواب بیانگر خروج کسانی است که به فرج می روند. و قلعه همچنین یک پادشاه از پادشاهان را واگذار می کند.

و هر کس در خواب ببیند که وارد قلعه شده است، خواب نشان می دهد که در دینش روزی و زهد می یابد.

و هر که در خواب خود قلعه ای از دور ببیند، از جایی به جای دیگر سفر می کند و فرمانش بالا می رود.

و هر کس در خواب ببیند که دژی ساخته است، خواب ستوده است و دلالت بر این دارد که عورت خود را از حرام محکم می کند و مال و خود را از بلا و ذلت حفظ می کند. اگر در خواب ببیند که قلعه و خانه یا قصر او را خراب یا ویران کرده است، خواب بیانگر فساد دین یا امور دنیوی یا ضرر زن است.

و هر کس در خواب ببیند که در قلعه و شهر یا قلعه است، خواب نشان می دهد که در دینش به نیکی و ذکر و زهد عنایت می شود.

و گفته شد: دژی در خواب مرد مستحکم تعبیر می کند که هیچکس نمی تواند آن را کنترل کند

گفته شد: قلعه در خواب برای هر که ببیند در آن است در دین مصونیت تعبیر شده است.

و هر کس در خواب از دور دژی ببیند، بیانگر بلندی یاد او و محکم شدن عورت اوست.

و هر کس در خواب ببیند که از داخل یا بیرون به قلعه ای چسبیده است، این نیز دلالت بر پایبندی به دین خود دارد.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که در دژی حفر شده است، خواب دلالت بر پیروز شدن او دارد.

و اما بالا رفتن برج در خواب ممکن است دلالت بر مرگ داشته باشد، چنانکه در خواب خیری از برج بالا رفتن نیست، خداوند متعال فرمود: {هر کجا باشید مرگ شما را فرا می گیرد، هر چند خوش ساخت باشید. برج ها.}

و گفته شد: هر که در خواب خود دژ یا دژی ببیند، بیانگر این است که از کشوری به کشور دیگر می رود.

تعبیر خواب و دیدن دژ یا قلعه در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا