تعبیر خواب ابن سیرین – خواب پنجره در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب پنجره در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب پنجره یا پنجره در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب پنجره در خواب

تفسیر یک چشم انداز [النافذة أو الشُّبّاك] ابن سیرین در خواب:

[1]الطاق: ترکیب: طوق ها و ثقاء و انرژی ها که بناها را مانند طاق در پنجره ها و طاق ها می ساخت.

انرژی[1] – پنجره – اگر پهن باشد در خواب دلیل بر حسن خلق زن است و اگر نوار باریک باشد برعکس است. و گفته شد: اگر مردی در خواب ببیند که بر طناب محکمی نشسته است، خواب نشان دهنده طلاق علنی زن است.

چشم انداز

روایت شده است که مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: دیدم یزید بن المحلب بین خانه من و خانه اش عقد کرده است. گفت: مادر داری؟ گفت: آری، گفت: آیا امت بود؟ گفت: نمی دانم. پس آن مرد نزد مادرش آمد و از او پرسید و او گفت: به درستی که من خادم یزید بن المحلّب بودم، سپس پدر تو شدم.

تعبیر خواب و دیدن پنجره یا پنجره در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا