تعبیر خواب ابن سیرین – خواب زمین در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب زمین در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن زمین در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب زمین در خواب

تفسیر یک چشم انداز [الأرض] ابن سیرین در خواب:

و اما زمین در خواب به کسى که آن را مى بیند به گونه اى که مال اوست، دنیا را نشان مى دهد و آن براى او به وسعت و بزرگى و تنگى و کوچکى آن است که در خواب دیده است. چه بسا زمین در خواب دلالت بر دنیا دارد و آسمان بر آخرت، زیرا دنیا نزدیک است و آخرت به تأخیر افتاده است، مخصوصاً که بهشت ​​در آسمان است. زمین در خواب نیز بیانگر شهری است که او در آن است و مردم و ساکنان آن. این زمین اگر جاده ای باشد، مانند بیابان و دشت، سفر را نشان می دهد. و زمین به زن دلالت می کند اگر در خواب باشد که حدود خود را می داند و آغاز و پایانش را می بیند. زمین نشان دهنده همسر است، زیرا او را زیر پا می گذارند، شخم می زنند، می کارند و آبیاری می کنند، بنابراین او را می بارید، زایمان می کند و گیاه خود را تا پر شدن می گذارد. شاید زمین در خواب نشانه مادر باشد، زیرا ما از آن آفریده شده ایم.

هر کس در خواب ببیند که صاحب سرزمینی ناشناخته است، خوابش نشان می دهد که اگر فقیر باشد ثروتمند می شود، یا اگر مجرد باشد ازدواج می کند، یا در کارش مزد می گیرد، اگر فقیر باشد. کارگر.

و اگر در خواب ببیند که زمینی فروخت یا دید که از زمین حاصلخیز و علف و مرتع به زمین بایر بیرون آمد، خواب بیانگر دگرگونی است که در دین در سلامتی مردم رخ می دهد. بدن یا در پول، مانند بدعت در دین یا بیماری در بدن یا فقر و بی پولی. اما اگر در خواب ببیند که زمینی خریده و یا از زمین بایر به زمینی با علف و مرتع رفته است، خواب نیکو است و دلالت بر سلامتی در بدن دارد، یا دلالت بر مال و کسب مال دارد، یا دلالت می کند. نیکی در بدهی، و به مسافر نشان می دهد که سفر او آسان می شود و آنچه را که امید است به دست می آورد.

اگر در خواب ببیند زمین شکافته و جوانی از آن بیرون آمده است، خواب بیانگر دشمنی است که در میان مردم آن دیار پدید می آید، شکافته شد و چیزی از آن بیرون نیامد و چیزی وارد آن نشد. زیرا خواب بیانگر اتفاقی است که در زمین رخ می دهد، آن ناحیه ای است که در آن دیده شده است، و اگر در خواب ببیند که گویی زمین از گیاهان شکافته شده است، خواب بیانگر آن است که اهل آن باروری می کنند و خوبی. همچنین گفته شده است: اگر در خواب ببیند که زمین شکافته شده یا از گیاهان شکافته است و گمان کند که مال اوست و از آن شادمان شود، خواب نشان می دهد که به خواسته خود می رسد و به سرعت می میرد. از قول خداوند متعال می فرماید: {اگر به آنچه به آنها داده شد شادمان شدند، ناگهان آنها را گرفتیم.

اگر در خواب ببیند که زمین را می کند و از آن غذا می خورد، خوابش بیانگر آن است که از طریقی که متضمن فریب است، مالی به دست می آورد، زیرا کندن در خواب نیز بیانگر فریب است.

و هر کس در خواب ببیند که زمین را با دست خود تا کرده است، خوابش نشان می دهد که پادشاهی خواهد یافت. و گفته شد: اگر در خواب ببیند که بر زمین پا می گذارد، بیانگر آن است که ارثی به دست می آورد یا به ارث می برد. اگر در خواب ببیند که جای یا زمینی بر سر مردم چفت شده است، خواب بیانگر آن است که نزاع می شود و گفته و می شود یا بیانگر این است که این افراد گرفتار تنگی و خشکسالی یا سختی می شوند. اگر در خواب ببیند که زمین بر روی او جمع شده است، خواب بیانگر سختی زندگی است.

اگر در خواب ببیند که زمین برای او پهن شده یا برایش پهن شده است، خواب، دلالت بر طول عمر و خیری دارد که به دست می آورد.

تنگ دیدن زمین در خواب نیز بیانگر تنگی زندگی است.

و هر کس در خواب ببیند که زمین قول خیر اوست، خواب نشان می دهد که در دین و دنیا خیری به دست می آورد. اما اگر در خواب ببیند که زمین با معانی مجهول با او صحبت می کند، خواب نشان می دهد که پول می گیرد، اما آن پول از سوء ظن است. و هر کس در خواب ببیند که زمین با او سخنی سرزنش می کند، خواب نشان می دهد که مالی که حلال نیست به او می رسد.

و فرورفتن زمین در خواب، بیانگر واژگونی شرایط است، یا فرو رفتن زمین در خواب، بیانگر زوال نعمت است. و اگر حاکمی در خواب ببیند که در جایی ایستاده است و او را تحت الشعاع قرار داده است، خواب نشان می‌دهد که دنیا بر او می‌چرخد و دوست دشمن می‌شود و خوشبختی از آن تاریکی است. قول حق تعالی: {پس او و خانه اش را زمین فرو بردیم}.

و هر کس در خواب ببیند که بدون کندن در زمین گم شده است، خواب دلالت بر غیبت طولانی در تعقیب دنیا دارد، و اگر ببیند که در چاله ای گم شده است که خروجی ندارد، خواب نشان می دهد که در پی دنیا بیگانگی طولانی است. که با او در امری نقشه می کشد و آن به اندازه سوراخی است که دیده است.

گفته شد: زمین مهجور در خواب دلالت بر فقر دارد و زمین با زراعت و سرسبزی در خواب بیانگر حاصلخیزی و نیکی است.

و گفته شد: هر کس در خواب ببیند که زمین بین دستانش شکافته می شود، عمر خود را طولانی می کند و سینه خود را می گشاید و روزی وسیعی می یابد.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند زمین بر او تنگ می‌شود یا گویی در تنگی راه می‌رود، این نشان‌دهنده کمبود روزی و تنگی روزی و سختی قلبش است.

تعبیر خواب و دیدن زمین در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا