تعبیر خواب دیدن امام و خلیفه و والی در خواب ابن سیرین.

معرفی

دیدن امام در خواب یا خلیفه تعابیر زیادی دارد که این تعابیر با توجه به جزئیات خواب یا حال امام فرق می کند پس تعبیر دیدن امام چیست؟؟؟ دید خوب است یا بد؟ تعبیر رحلت امام چیست؟ تمامی این سوالات توسط امام محمد بن سیرین رحمه الله پاسخ داده شد که در این مقاله به آنها اشاره می کنیم.

بینش امام

تعبیر دیدن خود امام در خواب

رؤیت امام بیش از یک جزئیات است، هر کس ببیند که امامی از سلطنت و ولایت خود دست می کشد در حالی که به آن راضی است، بینش او نشان می دهد که وارد امری شده که حسرت و اندوه ایجاد می کند، امام از احکام او سرپیچی می کند. با آنها مشورت می کند، سپس بر آنها پیروز می شود و بر آنها پیروز می شود.

و اگر امام یکی از لشکریان یا اطرافیانش را دید که به او غذا می‌دادند و غذا چرب بود و سفره و سفره را ندید، این دلیل بر طول عمر و مقام و لذت او از پادشاه است. مدت طولانی بدون هیچ اختلافی

و اما کسى که امام را شاهد بوده و دو شاخ داشته است، دلیل بر گسترش سلطنت او از مشرق به مغرب است، او پادشاهى بزرگ و صاحب قدرت است، و متواضعانه امام در بازار با سایر رعایا راه مى رود. گواه قدرت و عظمت او با تواضعش است که راه رفتن نه از فرمانروایی او می کاهد و نه قدرت او را در هیچ چیز.

و اگر امام ببيند كه پسرش حاكم پس از او نزد او آمده و همسرش حامله نبود، ديده او حاكى از فزونى عزت و اقتدار و منزلت است و اگر خود را در آينه ببيند نيز همينطور است. اگر ببیند که زنش را طلاق داد، خوابش نشان می دهد که منزوی است.

اما اگر امام را در حال قدم زدن در جاده ای می دیدند، رعایا سلام می کردند و در گوش او زمزمه می کردند، این دلیل بر مرگ قریب الوقوع اوست، و این همان چیزی است که از ماجرای شداد نقل شده است، هنگامی که به سوی خود رفت. زمین، پس فرشته مرگ در قالب عده ای عوام با او ملاقات کرد، بدن خوب و زیبا گواه حال خوب رعایایش و نیکویی بدن او دلیل بر افزایش قدرت او در حکومتش و پادشاهی.

تعبیر دیدن پادشاه در خواب

و هر که ببیند که پادشاه او را در حومه شهر وصایت کرده و نماینده خود قرار داده، بینش او حکایت از حصول جلال و عزت و مقام بلند و رفیع دارد، دلیل بر تقلید او به پیروی از اوست. نزدیک شدن و موافقت با رفتار او، و اگر در راهپیمایی با شاه درگیر شد، دلیل بر تخطی از رویکرد و رفتار او یا نارضایتی او از آن است، اگر ببیند که عاقلانه با امام مجادله کرده است. به خواسته و خواسته دست یافت.

و هر کس در خواب ببیند که بر حیوانی در پشت قافله پادشاه راه می‌رود، دلیل است بر توفیق ملک بعد از او، یا اینکه بعد از مرگ او جانشین او شود و راوی به اندازه‌ای است که خورده است، و اگر با امام می خوابد و هیچ مانعی بین آنها نیست، سپس امام از بستر خود خارج می شود و بیننده را تنها می گذارد، رویت او حاکی از آن است که امام از بیننده بیزار است، خواب مرده است و میت در خواب پول است.

و هر کس در خواب ببیند که بر بالین امام خفته است و بیننده آن بستر را می‌شناسد، از صاحب تخت یا یکی از اهل خانه‌اش یا از زن یا کنیز مال می‌گیرد. با نکاح یا زنا، و آن به خاطر فرموده خداوند متعال است که می فرماید: «چون با او سخن گفت، امروز نزد ما امن و امانت هستی.» و هر که آن بستر ناشناخته را دید و فقیر شد، ثروتمند شد. و اگر اسیر بود، امام در راهش آزاد می شد و برخی از اختیارات امام گرفته می شد.

و اگر امام یا سلطان را ببینند که در خانه و خانه یا جایی وارد می شود که وقتی وارد می شود تعجب می کند مردم آن ناحیه مضطر و اندوهگین می شوند و هر که با حرم امام یا همسرش بخوابد. نشانه آن است كه از امام خيرى مى‏گيرد، يا از همسرش غيبت مى‏كند، و هر كه ببيند وارد خانه آن حضرت شد، دليل بر آن است كه او به بعضى از كارهاى خانه خود دست مى‏يابد، و سود زيادى مى‏برد. خیر و رزق از آن، و هر کس پادشاه را با سخنی نرم یا شیرین توبیخ کند، دلیل بر حسن رابطه آنان است.

و هر کس در خواب ببیند که امام مقداری از آسایش این زندگی را به او بخشیده است، به اندازه ارزش و جوهر آن موهبت، تحت تأثیر سلطنت و تعالی و شکوه قرار می گیرد، این ظلم امام به گله است. و غضب او بر آنها.

تعبیر دیدن رحلت امام در خواب

و اما دیدن بیماری امام در خواب، دلیل بر ظلم او به گله و ظلم به آنان است و چه بسا دیدن بیماری آن حضرت دلالت بر بهبودی از بیماری داشته باشد و هر که ببیند آن حضرت از دنیا رفته دلیل بر آن است. ضعف و عدم تعادل که بر پادشاهی او تأثیر می گذارد و دفن پادشاه دلیل بر ضعف دین و عقیده اوست و اگر دفن نشد پس از مدت ها فساد صلاح او را راضی می کند.

و اما رجعت امام بعد از مرگ در خواب، دلیل بر قوت پس از ضعف، و ظهور حالت پس از سقوط آن است.

و هر كه امام را در لباس سياه ببيند و بداند كه لباس روزانه او نيست، آن رؤيت حاكى از نزديك شدن جنگ است، زيرا او براى آن تاريكتر است، بيمارى و سفيدى دليل بر مرگ يا عدل در حكم است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا