تعبیر دیدن چهره سیاه یا زشت در خواب ابن سیرین

معرفی

و آنچه خواب دیده در خواب ببیند کثرت رنگ پوست یا صورت است، پس آنها را به رنگهای مختلف می بیند و ترسناک ترین آنها دیدن صورت یا سیاهی پوست است که او را وادار به سؤال از بیشتر می کند. توضیحات صحیح برای چنین بینشی آنچه در خواب ترسناک است برگرفته از کتاب تعبیر خواب مفسر شیخ محمد بن سیرین رحمه الله.

صورت سیاه را ببین

تعبیر دیدن سیاه صورت در خواب

امام ابن سیرین مشاهده عموماً سیاه پوست را دلیل بر غفلت از تعالیم دین یا ضعف در اجرای آن دانسته است، خداوند متعال «و اگر یکی از آنها به زنی بشارت داده می شد، صورتش سیاه می شد و خفه می شد. .» مدرک وفات بصیر و پایان مدت او.

مردی نزد امام محمد بن سیرین آمد و به او گفت: در خواب مرد سیاهپوستی را دیدم که مرده بود و مردی او را غسل داده بود، آنچه از پول باقی مانده بود و مردی که آن را میشوید. مردی است که با پولش او را فریب می دهد و به ابن سیرین می گوید که مردی را ببیند که در آسمان با زنجیر آویزان است و نیمی از رنگش سیاه و نیمی دیگر بر سرشتش بود، آن مرد مؤمنی است. و نیمه سیاه او پاسخ او از قرآن است که در شب می خواند و نیمه سفیدش پاسخ روزانه او از قرآن است و در روز آن را می خواند.

دیدن صورت سیاه دلیل بر دگرگونی صفات و عادات است، اگر مرد شجاع قوی در خواب ببیند که صورتش سیاه شده، ترسو می شود، و اما آن که نامزد کرده و زن خود را در خود دیده است. سیاه بخواب، کوتاه قد بر خلاف بیداری، سیاهی او به اندازه ای که ظاهر می شود نشان دهنده پول و فراوانی اوست، و اما کوتاهی او دلیل بر عمر کوتاه اوست که در آن زندگی می کند و عمرش طولانی نخواهد بود. اما اگر او را در سیاهی ببیند و بعد ببیند که موهایش مجعد یا بی حالت است و با این حالت از جایی به جای دیگر حرکت می کند و سیر می کند، دلیل بر سرایت فتنه از جایی به جای دیگر است.

هر کس در خواب خود زنان سیاه بسیاری را ببیند یا بداند که سیاهپوستان هستند و بر کار او نظارت کنند، دلیل است که بهترین های دنیا به سراغش می آیند و به اندازه زنان یا سیاهی آنهاست.

تعبیر دیدن رنگ پوست در خواب

امام ابن سیرین می فرماید که تغییر رنگ پوست در خواب تعابیر زیادی دارد، هر که ببیند پوستش سرخ می شود، بینش نشان می دهد که به عزت و اعتبار می رسد و اقتدار پیدا می کند و رنگ سرخ نشان دهنده شادی و سرور است. سعادتی که بیننده به آن دست می یابد و مربوط به کار یا زندگی و معیشت اوست و رزق او و اگر سرخی با مقداری سفید آمیخته شود دلیل بر افزایش عزت و حیثیت و اقتدار است و آن از جمع است. بهترین تعبیر رنگ سفید و قرمز در خواب.

روایت شده است که جوانی دید که رنگ صورتش سرخ شد تا به رنگ زنان درآید و در میان جمعی از زنان زیبا قرار گرفت، پس با یکی از آنان زنا کرد و قضیه خود را آشکار کرد و آشکار شد.

و اما کسى که دید رنگ پوستش سفید شد و آن خواب با حالت صورت در بیدارى فرق داشت، او مؤمنى است که به قانون خدا و سنت رسولش عمل مى کند. دینش نیکو شد و عقیده اش تقویت شد و ستایش و ثوابش در میان مردم زیاد شد و اگر سفیدی به پیشانی و گونه ها محدود شود بلندی و بلندی است و به جلال و عزت دست یافت زیرا صدقه البیاض در آن مناطق مرتفع نسبت به سایر مناطق بالاتر است.

زردی پوست در خواب، علامت بیماری است که بر بیننده بیفتد، اگر زرده زیاد شود، نشانه مرگ از بیماری و مرگ است، اما اگر ببیند که رنگ زردی زده است. صورت او و سپس قبل از بیدار شدن از آن شفا پیدا کند، دلیل است که به زودی از بیماری شفا می یابد، و اگر قبل از رحلت بیدار شود، و رنگ سیاه تعبیر فوق است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا