تعبیر خواب ابن سیرین – خواب جگر پخته با زعفران در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب جگر پخته با زعفران یا دیدن جگر با زعفران در خواب یا خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الزرباجة بالزعفران] ابن سیرین در خواب:

[1]زرباگا: غذایی است که از جگر، پیاز و ادویه – جگر بره یا گاو یا مانند آن – درست می شود. زرباچا

و گفته شد: زرباغ[1] در خواب اگر با زعفران باشد نشان دهنده بیماری است زیرا رنگ زرد در زعفران نشان دهنده بیماری است. (اگر شخصی در خواب ببیند که زعفران زعفرانی می خورد، خوابش بیانگر بیماری است.)

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن جگر با زعفران در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب زعفران، تعبیر خواب یا رؤیت غذا، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا