تعبیر خواب ابن سیرین – خواب گوساله چاق کبابی در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب گوساله چاق کبابی در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب گوساله چاق کبابی یا دیدن گوساله چاق کبابی در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [لحم العجل السمين الحنيذ] ابن سیرین در خواب:

[1]گوشت چرب: گوشتی است با چربی و چربی زیاد و استخوان کم. و اما گوشت بدون چربی: گوشتی است که خالی یا کم چرب و چرب و استخوان زیاد باشد.

[2]الحنیت: یعنی چاق و کبابی.

و گفته شد: گوشت گوساله چاق[1] الحنیت[2] در خواب بشارت بزرگ و سریع است و بشارت به میزان فربهی او خواهد بود. و گفته شد: گوشت گوساله چرب در خواب رزق و باروری و رهایی از ترس است. (اگر در خواب گوشت گوساله چاق و کبابی ببیند یا گوشت گوساله کبابی و چاق بخورد، خوابش مژده ای است که به دست می آورد یا از ترس روزی و خیر و بقا و امنیت می یابد. که با توجه به چاقی او است -).

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن گوساله چاق و کبابی در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب گوساله، تعبیر خواب یا رویت گوشت، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا