تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دیدن چشم مبتلا به ورم ملتحمه در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب ملتحمه یا دیدن چشم مبتلا به ورم ملتحمه در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الرَّمد] ابن سیرین در خواب:

[1]افتالمیا: بیماری است که چشم را درگیر می کند و باعث تورم، التهاب یا قرمزی چشم می شود.

گفته شده است که ورم ملتحمه[1] در خواب، دلیل بر این است که صاحب آن بر مال ریاست داشته است، یا ممکن است نشانه پریشانی یا فساد دین باشد، که صاحب آن از نظر دید ضعیف است. (اگر در خواب ببیند که چشمش مبتلا به ورم ملتحمه شده است، خوابش نشان می دهد که ثروتمند می شود یا اگر بینایی داشته باشد، نشان دهنده ناراحتی یا فساد در دینش است).

ابن سیرین رحمه الله

[1]لجن چشم: هرگونه کثیفی سفید، گرد و غبار یا ذرات گرد و غباری که به چشم می ریزد یا در آن گیر می کند.

چیز بدنما[1] در خواب، اگر با ضعف بینایی همراه نباشد، نشانگر کتمان دین است و به صاحب آن آسیبی نمی رساند. اگر او ضعف بینایی داشت نشان دهنده چیز دیگری است.

می گفتند زنی دید پسرانش مریض شده اند، چشمانش سرخ شد.

، تعبیر دیدن چشم مبتلا به خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب سرخی چشم، تعبیر خواب یا بینایی چشم، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا