تعبیر خواب ابن سیرین – خواب اجابت مزاج (برای ثروتمندان) در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب اجابت مزاج (برای ثروتمندان) در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن مدفوع یا اجابت مزاج (برای ثروتمندان) در خواب، در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [التبرّز (للغني)] ابن سیرین در خواب:

اگر ثروتمند (یا پولدار) در خواب ببیند که اجابت مزاج کرده است (یا اجابت مزاج کرده یا اجابت مزاج می کند) به او (یا اجابت مزاج) اشاره می کند.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب اجابت مزاج (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب اجابت مزاج یا بیرون آمدن مدفوع از مقعد، تعبیر خواب یا رؤیت اجابت مزاج (برای ثروتمندان)، تعبیر خواب. از ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا