تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خوردن شیر در خواب (سگ ماده)

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خوردن شیر در خواب (سگ ماده)

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و رؤیت نوشیدن شیر (شیر سگ) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [لبن أنثى الكلب -أو الكلبة-] ابن سیرین در خواب:

شیر در اینجا به معنای شیر است.

شیر سگ ماده ( عوضی ) در خواب به ترس تعبیر می شود. هر کس در خواب ببیند که شیر سگ می خورد، ممکن است خواب او بیانگر ترس باشد (مثلاً از چیزی که در حال وقوع است).

همچنین گفته شده است که شیر نواهیش (مانند سگ، گرگ، کفتار، شیر و ببر) تعبیر شود یا در خواب نشان دهنده آشتی با دشمنان باشد. هر کس در خواب ببیند که از شیر یکی از راویان نوشیده است، خوابش بیانگر آن است که میان او و دشمنانش صلح خواهد بود.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن شیر خوردن سگ در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب شیر سگ، تعبیر خواب یا رؤیت شیر، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا