تعبیر دیدن و خواب بتها و پرستش آنها و ارتداد در خواب ابن سیرین.

تعبیر دیدن و خواب بتها و پرستش آنها و ارتداد در خواب ابن سیرین.

معرفی

شیخ بن سیرین – رحمه الله – تعابیر زیادی را بیان کرده است که ممکن است با عبادت بتها به دیدن و پرستش بتها و خروج مسلمان از دین مبین اسلام منجر شود و بدین ترتیب او مرتد است و نیز توضیحی برای مسلمین بیان کرده است. خروج از دین خود برای روی آوردن به دین دیگر.

تعبیر دیدن و خواب دیدن بت ها

رجوع به بت پرستی شود

و هر کس در خواب ببیند که غیر خدا را می پرستد، مانند سنگ یا بت می پرستد، دلالت بر آن دارد که به باطل مشغول است و به خشنودی پروردگارش از هوا و هوس خود پیروی می کند، پس مرتکب حرام و گناه می شود و خوابش نشان می دهد که که پولش با ضعف دینش از بین برود و اگر آن بت از نقره باشد برایش علت یا حادثه ای پیش می آید که در برابر خیانت و فساد به زن یا کنیز می رسد. پس قبل از وقوع حادثه قصد خیانت او را می داند، اگر آن بت آهنی یا سربی باشد، زیرا به خاطر دنیا و بهره مندی از آن قرض را ترک می کند و پروردگارش را فراموش می کند و با چند درهم از او نافرمانی می کند. لذت زودگذر امور دنیوی نه به خاطر خدای متعال و دیدن بت حکایت از سفر دور دارد و اگر بیننده بتی ببیند و نبیند که عبادت می کند مال فراوان به دست می آورد و هر که بیند. که ستاره یا درختی را می پرستد، پس مردی است که دینش دین صالحان است، و هر که ببیند آتش را می پرستد، با اطاعت از شیطان، خدای متعال را نافرمانی کرده، یا درخواست جنگ می کند.

مشاهده دگرگونی دین

اگر ببیند که کافر را روی آورده، به دین ایمان بیاورد، چنانکه کافران معتقدند و با آنها موافقند، و هر کس ببیند که زرتشتی شده است، از پشت سر اسلام را رد کرده است، و هر که ببیند او است. يهودى واجبات را ترك مى كند، پس عذابش قبل از مرگ به او مى رسد و خوار مى شود و هر كس ببيند كه به او گفته شد يهودى جامه پوش و او از آن نام غافل مى شود. در غم و اندوه در انتظار گشایش و خداوند متعال او را با رحمت خود رها می کند و هر کس ببیند که مسیحی شده است به فضل خدا کافر شده است و هر که ببیند از سرای اسلام به سرا درآمده است. از شرک پس از ایمانش به خدای متعال کافر است.

و هر کس در خواب ببیند که دستش به دست خسرو تبدیل شده است، آنچه را که به دست طایفه ها و ستمگران ظلم و فساد رخ داده است، بر دست او اجرا می کند و مجازات او برآورده نمی شود. او دشمن اسلام است و شرطش صلاح است، نشانگر فساد حال اهل اسلام است و هر که ببیند به فراعنه دنیا روی آورده است قوت می‌یابد و هر که ببیند چند مرده است. از جباران در مملکتی زنده اند، شرح حال او در آن دیار ظاهر می شود و شهرت دارد، و هر که ببیند سرگردان است و دینی برای خود نمی شناسد، زیرا درهای مطالبات بر او بسته است و کارها بر او محال می شود. او، تا آنچه را که می خواهد به دست نیاورد و به آنچه می خواهد نرسد.

مشاهده فساد دین

و هر کس ببیند که دینش فاسد شده، پسری است و هر که ببیند یهودی است از عمویش ارث می برد و هر که ببیند مسیحی است عمو یا عمه خود را به ارث می برد و هر که ببیند شریعت می کند. سپس اخبار نادرست را در میان مردم منتشر می کند، معانی آنها، زیرا عقیده او فاسد است و هر که ببیند راهب شده است، در بدعت زیاده روی کرده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا