تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن دختر محجبه (برای مرد) در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن دختر محجبه (برای مرد) در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن دختر محجبه (برای مرد) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الفتاة المتنقبة (للرجل)] ابن سیرین در خواب:

و اگر مردی در خواب زنی یا جوانی محجبه ببیند، تعبیر به حال و احوال و مبهم می شود.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن دختر محجبه در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب دختر محجبه، تعبیر خواب یا رؤیت دختر، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا