تعبیر دیدن برهنگی مرد در خواب

تعبیر دیدن برهنگی مرد در خواب

تعبیر دیدن برهنگی مرد در خواب

عورت باید در خواب و در بیداری پوشیده شود.[١]

و اگر در خواب ببیند که عورت مردی را می پوشاند، این حق بیننده خواب است و ممکن است دلالت بر این باشد که آن شخص مورد محبت خداوند – تعالی – است، پس چیزی از او می پوشاند. یا نافرمانی خاصی[١]

تعبیر برهنه دیدن خود در خواب

برهنه بودن در خواب تعابیری دارد که بر حسب حالت بینا یا بیننده متفاوت است و جزئیات آن به قول ابن شاهین چنین است:[٢]

 • هر کس در خواب ببیند که برهنه است و از مردم خجالت می کشد و از آنها می خواهد که عورتش را بپوشانند، ممکن است دلالت بر آشکار شدن راز او در بین مردم باشد و اگر از آنها نخواست که او را بپوشانند و خجالت نکشند. ، ممکن است نشان دهد که او به حج می رود.
 • و اگر ببیند که برهنه است، ولی برهنگی او پوشیده است، احتمال دارد گناهان او مورد آمرزش و آمرزش قرار گیرد، یا در صورت صلاحیت، حاجت خود را به دست آورد.
 • هر کس در خواب ببیند عورتش آشکار می شود، ولی به نیکی و تقوا معروف است، ترسی برای او نیست و دلیل آن بهتر است و ممکن است بر آمرزش گناهانش دلالت کند.
 • و هر کس ببیند لباس خود را از تن در می آورد و در می آورد، به دشمن نزدیک خود رجوع می کند که محبت می کند ولی در دل بر او مکر می کند.
 • کنده شدن در خواب در مسجد ممکن است به معنای برهنه شدن از گناه و نافرمانی باشد.
 • و هر که ببیند برهنه می دود، دلالت بر تهمتی دارد که به آن متهم می شود و از آن بی گناه است.
 • و هر که در خواب ببیند که برهنه است چنانکه عبدالغنی النابلسی ذکر کرده و لباسی بر او نیست ولی مردم به برهنگی او نگاه نمی کنند پول او و مانند آن.[٣]
 • تعبیر زنی که در خواب خود را برهنه می بیند

  برهنه کردن زن در خواب، چنانکه ابن شاهین ذکر کرده است، چه جوان باشد و چه پیر، مجرد یا متأهل، برای او فایده ای ندارد و در صورت ازدواج ممکن است نشان دهنده طلاق او از شوهر باشد، به ویژه اگر ببیند که شوهرش ازدواج کرده است. در بازار یا در میان جمعی برهنه است، بدبختی بزرگی برای او در شوهرش است.[٢]

  یا در کسى که عزیز او شوهر نداشته باشد، یا در خودش مصیبتى پیش آید، مثل این که کارش روشن شود و خداى ناکرده.[٢]

  در نهایت توجه خواننده را باید به این نکته جلب کرد که هر خوابی خواب نیست و تعبیری دارد. کار را بیش از توان او سنگین نکنیم، زیرا این خوابی است که از شیطان می آید تا مسلمان را اندوهگین کند و او را در عبادت و دینش زیر سوال ببرد.

  بازبینی کننده

  1. ↑ AB محمد عزت ابوالفداء، عجایب تعبیر خواب در قرآن، ص 273. اقتباس.
  2. ↑ APT خلیل بن شاهین، اشارات فی عبارات، ص 765. اقتباس.
  3. ↑ عبدالغنی النابلسی، عطرآگین مردم در بیان خواب، ص 252. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا