تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بلوغ و لباس سفید (برای جوان) در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بلوغ و لباس سفید (برای جوان) در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و رؤیت بلوغ و انداختن لباس سفید (یا جامه سفید) بر بیننده (جوان) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [البلوغ والقاء رداء أبيض على صاحب الرؤيا (للشاب)] ابن سیرین در خواب:

تحقق رویا: هر فرد بالغی به سن بلوغ پی برد.

اگر جوانی در خواب ببیند که خواب را تحقق بخشیده و جامه سفیدی به سوی او پرتاب کنند، ازدواج کرده است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب بلوغ و لباس سفید در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب بلوغ، تعبیر خواب یا رؤیت لباس، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا