تعبیر کشیدن دندان در خواب

تعبیر کشیدن دندان در خواب

تعبیر خواب کشیدن دندان به روایت ابن سیرین

می گفتند هر که دندان هایش را شکسته ببیند کم کم بدهی اش را می پردازد و اگر دندان هایش بی درد بیفتد نشان دهنده کار باطل است، درد یا ظاهر شدن خون یا گوشت باعث باطل یا تباهی می شود. موضوعی که در نظر گرفته شده است[١]

دیدن حرکت چند دندان

حرکت بعضی از دندانها دلیل بر آن است که تعبیر او از بیماری چیست و افتادن و از دست دادن آنها دلیل بر مرگ او یا غیبت او از او، نبودن کسی است که به سوی او باز نمی گردد، این عیب است در مردم اهل بیت او که به آن باز می گردد و دندان های پوسیده زشتی ستایش اهل بیت است.[١]

اختلال بینایی دندان ها

خسته شدن دندان ها باعث تضعیف حال اهل خانه و پاکسازی دندان ها می شود زیرا پوسته پوسته شدن نشان دهنده صرف هزینه برای رفع نگرانی و سفیدی و بلندی و زیبایی دندان ها، افزایش قدرت و پول و اعتبار برای اهل خانه است. و لعنت بر او و اگر در خواب ببیند که دندان درآورده است، خوابش نشان می دهد که پیوند خویشاوندی خود را قطع می کند یا مال خود را صرف بیزاری می کند.[١]

اگر ببیند که دندان های بالایی خود می افتد، جوانه دیگری به جای آنها نشان دهنده تغییر در امور و اقدامات او است.[٢] یعنی در سنگ اگر بیند که به زمین می افتد مرگ است و اگر ببیند که افتاده را از دندان گرفته و دفن نکرده است به جای امثال او از روی شفقت بهره می برد و نصیحت و همین تعبیر است در بقیه اعضا اگر ضایعه ای به آنها خورد و دفن نکرد.[١]

دیدن افتادن دندان ها

گفته شد افتادن دندان نشانگر مانعی است که او را در خواسته او باز می دارد و گفته می شود دلیل بر ادای دین است پیش از او می میرند و چه بسا مرگ همسن او باشد. و هم سن و سال هایش اگر ببیند مردم با دندان های آسیاب او را گاز می گیرند، می تواند برای مردم فروتن باشد و متواضع نباشد.[١]

و اما سالم و آزاده و مسافر که تمام دندانهایشان افتاد نشان دهنده بیماری طولانی و افتادن در راه است بدون اینکه بمیرند و آن این است که انسان بدون دندان غذای مقوی به دست نمی آورد ولی از سوپ استفاده می کند. و آب میوه ها، بلکه نمی میرند چون مرده دندان از دست نمی دهد و چیزی که مرده را آشکار نمی کند به مریض وفادار است و به همین دلیل در بیماران ستوده می شد و اگر همه دندان هایشان می افتاد. نشان دهنده سرعت فرار آنها از بیماری است.[١]

و اما تجار و مسافران، نشانگر سبکی آنها در حمل آنهاست، مخصوصاً اگر ببیند که آن دندانها در حال حرکت است و اگر ببیند که دندانهایش دراز و استخوانی شده است، بیانگر مجادله و نزاع در خانه ای است و هر که داشته باشد. دندانهای سیاه، خورده، کج و کج و سیاه شده و می بیند که می افتند، پس از همه مصیبت ها جان سالم به در می برد، اگر ببیند در حالی که دستش را می گیرد یا با ریش و در دامانش، دندان هایش می ریزد، نشان دهنده بریده شدن فرزندانش است. ، و برای او متولد نمی شود و آنچه به دنیا می آورد باقی نمی ماند و تربیت نمی شود.[١]

گویند مردی دید که تمام دندان هایش افتاد، بسیار اندوهگین شد و دید خود را به صلیب نقل کرد و گفت: دندان هایت همه پیش از تو میمیرند، پس چنین شد، دید که با زبانش دندان قروچه می کرد و با سخنانی که با آنها می گفت، امور خانواده اش خراب می شد.[١]

تعبیر خواب کشیدن دندان در نابلسی

اگر ببیند که تمام دندان هایش افتاده و در آستین یا اتاقی گرفته اند، عمری طولانی می کند تا دندان هایش درآید و تعداد اعضای خانواده اش زیاد می شود. سن او یا بیماری خانواده اش، و اگر ببیند دندان هایش از دست رفته، از قبیله خود بیگانه می شود.[٣]

دیدن افتادن دندان های بالا

هر کس در خواب ببیند که دندانهایش در دستش افتاده، پولی است که برای او می شود، ولی قرض خود را می پردازد و اگر ببیند یکی از دندان هایش افتاده است، یک نفر آن را بدهد. بدهی خود را پرداخت کند یا همه را یکجا پرداخت کند.[٣]

دیدن یک نفر در حالی که او را در آغوش گرفته است

هر کس در خواب ببیند که دندان هایش در حال افتادن با دست و ریش و یا در دامانش است، بیانگر آن است که فرزندانش بریده شده و فرزندی از او متولد نمی شود، در گلویش افتاد پس آن را بیرون آورد. یک خلال دندان و هر دندانی را در جای خود قرار داد، سنگهای چاهی که افتاده بود و می خواست سنگ به سنگ آنها را بیرون بیاورد و هر سنگی را در جای خود بگذارد، چاهی داشت و فرو ریخت.[٣]

اگر دندان هایش بدون درد بیفتد، بیانگر اعمالی است که باطل می شود، آنچه را که دارد از دست می دهد، و اگر تمام دندان ها بیفتد، همه اهل آن خانه و اصحاب و آزادگان و مسافران هلاک می شوند. بیماری طولانی از آنان بی آنکه بمیرند و در بندگان حکایت از رهایی دارد و بازرگانان و مسافران بر سبکی بار.[٣]

با دیدن اینکه دندان ها بوی بدی دارند

هر کس ببیند دندان هایش بوی نامطبوع و بدی دارد، همه یا بعضی از آنها، ستایش او مکروه است و ممکن است دلالت بر اختلاف بستگانش یا حرکتی که در اهل خانه پیدا کند، باشد، و دلالت بر دعوا و گفتگو دلالت بر قطع بستر و فقر و تنگدستی او و یا بیگانه بودن با خانواده خود می‌میرد یا عمر خود را طولانی می‌کند یا از مالی معادل دیه دندان بهره می‌برد. گفته شد بیرون آوردن نشان دهنده پیدایش چیزهای پنهان است.[٣]

اگر انسان ببیند که بعضی از این دندانها از او افتاده است، نشان دهنده مرگ کسی است که با آن دندان نشان داده شده است. امور و دندان نیش نشان می دهد که برای اکثر مردم آشکار نیست و اگر ببیند که دندان هایش شکسته اند کمی بدهی خود را می پردازد.[٣]

تعبیر خواب کشیدن دندان به روایت ابن شاهین

سنت بر مال در نفی غم و سفیدی دندان و بلندی و کمال آن از افزایش قدرت دلالت می کند و اگر ببیند که برای او سن کرد و او را آزار داد، ضرر یا وثیقه یا اگر او را دیده باشد.[٤]

هر کس سنت هایش را ببیند عیب است که در هوشیاری انکار می شود، پس به سه وجه چهره آنها تعبیر می شود: غم و آزار و مرگ و قرب و ضعیف شدن دغدغه اش و هر که ببیند تمام دندان هایش. گم شدند و او نرفت.[٤]

إِن سَقَطت فِي حجره أَو يَده أَو فِيمَا يحصل بِهِ حفظ فتؤول على عشرَة أوجه: حُصُول مَال وَكَثْرَة نسل واجتماع اقاربه بمَكَان وَهدم بِئْر لَهُ ووفاء دُيُون وَذَهَاب مَال فِي مصلحَة ومضي ثَمَانِيَة وَعشْرين سنة من عمره وحياة مُدَّة اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ سنة وَغرم ثَلَاثِينَ درهما إِلَى ثَلَاثِينَ ألفا على طبق خواب و رفتن پول به خرج و منفعت دیگران.[٤]

تعبیر خواب از دست دادن دندان در ابن غنم

اجداد اجداد و دندانهای آسیاب می گفتند از کودکانی که خواب را خبر نداده اند عبور می کنند، زیرا دندان های آسیاب آنها را در مجالس زیبا نمی کند و شکافی که از نرها می گذرد و شن ها از ماده ها و هر که دندان های خود را ببیند. سقوط کرده و افتاده است و برای او نیست و برای او نیست، با هر که به او منسوب است دعوا می کند.[٥]

هر که دندان هایش را بیفتد و او را در خوردن یاری نکرد و او را معذرت فرما، زیرا او بعد از همه اهل بیتش زندگی می کند و از بینش های گویا که زنی دید که چیزی از دندان هایش بی درد و بی درد و بی درد است. .[٥]

بازبینی کننده

  1. ↑ a b c c c h d محمد بن سیرین (1359ق-1940م)، مختبه الکلام فی تعبیر خواب، مصر: شرکت کتابخانه و مطبوعات مصطفی البابی الحلبی و پسران، ص 149-153، قسمت اول.
  2. ↑ سوره آل عمران، آیه 46.
  3. ^ a b c c c عبدالغنی بن اسماعیل بن عبدالغنی النابلسی ((1143ق))، معطر حیوانات در بیان خواب، بیروت: دارالفکر، صفحه 179-182، جزء اول.
  4. ↑ اِب ت خلیل بن شاهین الظهری ((۸۷۳ق))، اشارات فی الفاظ شناسی، بیروت: دارالفکر، صفحه ۶۵۷، جزء اول.
  5. ↑ اب ابراهیم بن یحیی بن غنم (۷۷۹ق)، بیان البین (نسخه خطی)، عمان: کتابخانه دانشگاه اردن، ص ۱۴۳-۱۴۴، جزء اول.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا