تعبیر زایمان در خواب

تعبیر زایمان در خواب

تعبیر دیدن ولادت در خواب به روایت نابلسی

ولادت خروج از مصیبت و بیماری یا دوری از خانواده و همسایه است، زایمان آسودگی و آسودگی است، صرف قرض و توبه.[١]

تعبیر دیدن زن در خواب

اگر زن حامله ببیند که پسری به دنیا آورد، دختری به دنیا آورد و اگر ماده ای به دنیا آورد، پسری به دنیا آورد و دختر در تعبیر فرج است. و پسر آنها هستند.[١]

اگر زن ببیند که پسری به دنیا آورد، در عاقبت کارش آسودگی و بشارت و شادی و رهایی از گرانی خواهد یافت.[١]

تعبیر دیدن مرد در خواب

هر که ببیند زایمان می کند اگر فقیر باشد ثروتمند می شود و اگر غنی باشد در پریشانی و پریشانی می افتد و اگر مجرد باشد سریع ازدواج می کند تا زن زائد باشد. و بقیه افراد اگر این را ببینند نشان دهنده بیماری آنهاست.[١]

اگر بیمار در خواب ببیند که دارد زایمان می کند، بیانگر مرگ، فقیر، نیازمند، پادشاه و مضطرب است، نشان دهنده رهایی و رهایی از غم و اندوه است. مسافران سبکی بار آنهاست و حکایت از مرگ یکی از بستگان صاحب رؤیا دارد که پسرش از او جان سالم به در برد.[١]

اگر مردی در خواب ببیند که پسری به دنیا آورده است، مریض می شود، از اندوه می گریزد، دشمن خود را پیروز می کند و از دست زن بدی نجات می یابد.[١]

تعبیر دیدن کسى که مادرش را در خواب ببیند که او را به دنیا آورد

اگر بیمار در خواب ببیند که مادرش او را به دنیا آورده است، می میرد، زیرا کودک مانند مرده در پارچه هایی پیچیده شده است.[١]

اگر مردی زنی داشته باشد، زایمان او قطع می شود، بنابراین او زایمان نمی کند، و اگر همسرش حامله باشد، پسری مانند خواب بیننده به دنیا می آورد، و اگر غلام او را ببیند، نشان دهنده محبت اوست. ارباب او پرونده با قاضی است.[١]

تعبیر مردی که تولد همسرش را در خواب ببیند

هر که در خواب ببیند که برای او دختری به دنیا آمده، قرض او را متعهد کرده است و هر که ببیند دخترش مرده و برای او قبر کند، قرض خود را می دهد، پسر کوچکی دارد، افزایش می یابد. زندگی دنیوی و پریشانی او[١]

هر کس در خواب ببیند کودک بالغی را زده است، در عزت و قوت است و مادرش در احکام تعبیری از پدرش مستحقتر است.[١]

دیدن زایمان در خواب به روایت ابن غنام

الْحَبل فِي الْمَنَام زِيَادَة فِي المَال ذكر رأه أَو أُنْثَى وَقيل إِن الرجل إِذا رأى قد حَبل فَإِنَّهُ فِي هم ثقيل خَفِي عَن النَّاس والمراة إِذا رَأَتْ أَنَّهَا حُبْلَى فَإِنَّهَا تواضب على أمرهَا وتنال زِيَادَة فِي المَال وفخرا وَعزا وثناء حسنا وَحمل الْعَجُوز سفن موقرة وَقيل حملهَا خزانَة السِّلَاح لِأَنَّهَا وسوسه.[٢]

گفته شد حمل پیرزن کمینی است که ظاهر می شود و گفته می شود حاملگی بیکاری در کار است و گفته می شود حاملگی زیاد شدن زمین با گیاه است و گفته می شود حمل پیرزن است. بارور بعد از باروری[٢]

دیدن زایمان در خواب در کتاب قوانین تعبیر خواب

مرد غم و اندوه و سخنان ناپسند را در دل داشت. یا دشمن در میان خانه خود و زایمان – اگر گریه یا بین مردم نباشد – نجات و آسایش است و اگر بین مردم باشد نزاع برطرف می شود.[٣]

و اما آبستن یا طلاق زن در جایی که شایسته اوست، یعنی برای شوهر، حاملگی مانع، زن حامله فرزند، و زایمان نجات از گرفتاری است یا غایب به او تقدیم می کند.[٣]

گردآورنده گفت: شاید حاملگی حاکی از بیماری باشد، چنانکه مردی به من گفت: دیدی که حامله شدم. همان طور که شخصی به من گفت: دیدی که با جیغ تیراندازی می کنم، گفتم: شکم درد می کنی، و همین طور دیگری گفت، گفتم: دزدی به جای تو فرود می آید، می افتد و فریاد می زند، و همین طور بود. .[٣]

تولد وجود ندارد. چنانکه شخصی به من گفت: دیدم گاو نر به دنیا آوردم، گفتم: حیوانی داری که غایب است و خواهد آمد و چنین بود. و زنی گفت: دیدم آهویی زاییده ام، گفتم: فرزندی غایب داری که می آید، پس آمد. طلاق نشان دهنده طلاق است.[٣]

دیدن زایمان در خواب به روایت ابن شاهین

خواب زن سلطان که بدون جراحت شوهرش به دنیا آورد گنج است (الکرمانی گفت): اگر زن پادشاهی ببیند که پسری به دنیا آورد که شوهرش او را آزار رساند، او را به دنیا آورد. منفعتی از شوهرش است و دختری به دنیا می آورند.[٤] و هر کس ببیند که پسری به دنیا آورده است و فوراً با او سخن بگوید، دلالت بر مرگ او دارد.[٤]

تعبیر دیدن مرد در خواب

الکرمانی گفت: هر که ببیند کنیز زاییده خیر بسیار می یابد و هر که ببیند پسری به دنیا آورده صدمات سختی به او وارد می شود و سخنان ناپسند به او می رسد و ممکن است. بمیر[٤]

من رأى أَنه من فِيهِ فَإِن كَانَ مَرِيضا فَإِنَّهُ انْقِضَاء أَجله وَرُبمَا كَانَ صَاحب الرُّؤْيَا منحصرا من أحد فَتكلم مَعَه بِكَلَام حسن (وَقَالَ) أَبُو سعيد الْوَاعِظ: ولادَة الرجل غُلَاما دُخُوله فِي أَمر ثقيل لَيْسَ من شَأْنه ثمَّ ينجو ويظفر بعدوه وَرُبمَا دلّت على نجاة من امْرَأَة دنيئة .[٤]

تعبیر مردی که تولد همسرش را در خواب ببیند

من رأى أَن امْرَأَته أَو جَارِيَته وضعت غُلَاما فَإِنَّهَا تَلد جَارِيَة إِن كَانَت حَامِلا وَإِن لم تكن فَإِنَّهُ يُصِيبهُ هم ثمَّ يفرج الله عَنهُ وَإِن كَانَ فِي الرُّؤْيَا مَا يدل على السِّرّ فَإِنَّهُ يخَاف عَلَيْهِ الْمَوْت، وَمن رأى أَن إِحْدَاهمَا ولدت غُلَاما فَإِنَّهُ يعبر بالضد وَقيل رُؤْيا الابْن يؤول دختر و دختر و پسر، مگر این که فطرت بیننده باشد، اگر چیزی ببیند، همان طور که هست ظاهر شود.[٤]

دیدن زایمان در خواب هنگام الدینوری

ریسمان افزایشی است در عالم بیننده زن یا مرد و اگر مرد ببیند که ریسمانی دارد، بار سنگینی است که از بیم زیاد شدن و پیدایش آن بر مردم پوشیده است.[٥]

اگر مردی در خواب ببیند که پسری به دنیا آورده است، اتفاقی برای او می‌افتد که دغدغه او نیست و تحت تأثیر آن‌ها و سنگینی قرار می‌گیرد و از او و وزن خود می‌گریزد و دشمن خود را به دست می‌آورد. شاید این در نجات او از یک زن بد باشد، مردم خانه او پیروز می شوند و در میان مردم خبرهای خوبی دارند.[٥]

اگر زن ببیند که هست من به دنیا آمدم پسر در پایان رابطه به شادی و بشارت و ذکر و شادی و درآمد دائمی و رهایی از بار می رسد و اگر کنیز به دنیا بیاورد به عزت و باروری و آسانی می رسد. سختی، و در شادی به او روزی وسیع و پربرکتی داده می شود، چنانکه خداوند متعال می فرماید:[٦][٥]

بازبینی کننده

  1. ^ a b c d c h d dr عبدالغنی بن اسماعیل بن عبدالغنی النابلسی (1143ق)، معطر الناس فی بیان الخواب، بیروت: دارالفکر، صفحه 369، جزء اول.
  2. ↑ اب ابراهیم بن یحیی بن غنم (۷۷۹ق)، بیان البین (نسخه خطی)، عمان: کتابخانه دانشگاه اردن، صفحه ۶۵، جزء اول.
  3. ↑ AB T Th ابوالعباس، شهاب الدین، ابن نیما النابلسی، احمد بن عبدالرحمن بن عبدالمنعم بن نیمه بن سلطان بن سرور الحنبلی (1421ق – 2000 م.) قواعد تعبیر خواب = ماه کامل فی علم البیان (چاپ اول)، بیروت: مؤسسه الریان، ص 431-432، جزء اول.
  4. خلیل بن شاهین الظهری (۸۷۳ق)، الاشارات فی الفرازولوژی، بیروت: دارالفکر، صفحه ۶۹۴، جزء اول.
  5. ↑ AB T عبدالله بن مسلم بن قتیبه الدینوری ابومحمد (1422ق – 2001 م)، بیان البین (چاپ اول)، دمشق: دارالبشعیر، ص 164-165، جزء اول.
  6. ↑ سوره مریم، آیه 37.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا