رویای سفر

تعبیر خواب سفر به نابلسی

مسافرت در خواب دلیل بر آشکار شدن اخلاق مردم است و اگر مسافر فقیر بود ثروتمند بود و اگر مسافران در خواب به او می‌آمدند خبرهایی را نشان می‌دادند که از طرف آنها به بیننده می‌رسید و هر که آن را دید. سفر کرد، از حالتی به حال دیگر رفت و سفر فضاست، گویا دید زمینی را بررسی کرده، در حال سفر است، و هر که ببیند سفر کرده، از جایی به جای دیگر برمی گردد و مسافرت ممکن است سفر باشد و بازگشت از سفر توبه و بازگشت از گناهان باشد و بازگشت از سفر بیانگر آن است که حاجت را برآورده کرده است و هر کس ببیند که با پای خود سفر کرده بدهی بسیار است و هر که در خواب ببیند از خانه ای به خانه ای ناشناخته نقل مکان کرده است، در حال سفر است، و اگر بیمار ببیند که به سرزمینی دور سفر می کند، یا از خانه ای به خانه ای نامعلوم یا از خانه ای به خانه ای مجهول می رود. پس این دلیل بر مرگ اوست، و هر که ببیند روزی سفر گرفته است، نیکی کرده است.[١]

تعبیر خواب مسافرت به روایت ابن سیرین

سفر به معنای حرکت از مکانی به مکان دیگر، حرکت از شرایطی به وضعیت دیگر و حرکت از مکانی به مکان دیگر است. هر که در خواب ببیند در سفر است، زمین را مسح می کند، گویا دید که زمین را مسح می کند، پس در سفر است.[٢]

تعبیر ابن شاهین دیدن سفر در خواب

در مورد مسافرت و حمل و نقل، تعبیرهای مختلفی دارد. هر کس ببیند در سفر است و بداند جایی که می رود بهتر از این است که در آنجا است و می رود، نشانگر بهبود حال او و رسیدن به امید است و اگر بداند که جايي كه در آن است بهتر از جايي است كه قصدش را به آنجا معين كرده است، پس اظهارش بر ضد اوست، و اگر نكند مي داند كدام يك بهتر است و نمي داند كدام يك از آنها در سفر خواهد ماند. ، چون حاکی از پراکندگی و دوری او از وطن و خویشان است یا از خانه به خانه کوچ می کند یا با فلانی خداحافظی می کند یا با او خداحافظی می کند شرایط زندگی او تغییر می کند پس از آن حال او درست می شود.[٣]

جابر مغربی گفت: هر که ببیند مسافر مسافر است، روزی و دلیلش کامل است، دلالت بر منظم بودن حال و رسیدن به آرزوی او دارد و اگر غیر از این باشد، بیانش خلاف است. به او. از جایی به جای دیگر و از حالتی به حال دیگر، و هر که ببیند در حال مریض در سفر است، می میرد و هر که ببیند روزی سفر گرفته است، خیر عنایت کرده است. از قول خداوند متعال:[٤]و بهترین سفر چیزی است که به سمت قبله باشد.[٣]

و بعضى از مفسران گفتند: خواب مسافرت براى صالحان به قول امام شافعى رضى الله عنه به بعضى از اصحاب صالح به غنائم و عزت و غم و اندوه تعبير مى شود. در شعر: سلام بر او: (سفر پاره عذاب است).[٥][٣]

سفر در خواب در تعبیر رؤیا

سفر در خواب دگرگونی و تغییر است و سفر ممکن است سفر باشد و بازگشت از سفر توبه و بازگشت از گناه است، به خاطر فرموده خداوند متعال:[٦] بازگشت از سفر، نشان دهنده این است که وظیفه خود را انجام داده است، و هر کس با پای خود سفر کند، از قرضی است که از انجام آن عاجز است، و اگر به جایی سفر کند که نمی داند، و دور است و انجام می دهد. نمی دانم کی می آید، این همان مرگ اوست.[٧]

تعبیر بازگشت از سفر

ابن سیرین گوید: و اما بازگشت از سفر، بیانگر ادای حقی است که بر او واجب است.[٨] شاید این خواب دلالت بر توبه بیننده از گناهان داشته باشد، به خاطر فرموده خداوند متعال: (شاید بازگردند).[٩].[١٠]

بازبینی کننده

  1. ↑ عبدالغنی بن اسماعیل بن عبدالغنی النابلسی، معطر الحیوان فی بیان الخواب، بیروت: دارالفکر، صفحه ۱۷۸.
  2. ↑ محمد بن سیرین (1359 – 1940م)، تعبیر خواب – منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص 323-324، قسمت اول.
  3. ↑ الف بط خلیل بن شاهین الظهری، اشارات فی الفاظیه، بیروت: دارالفکر، ص 794-795.
  4. ↑ سوره بقره، آیه 197.
  5. ↑ روایت بخاری، در صحیح البخاری، از ابوهریره، صفحه یا شماره: 5429.
  6. ↑ سوره آل عمران، آیه 174.
  7. ↑ ابراهیم بن یحیی بن غنام، بیان وحی (نسخه خطی)، اردن: تصویر خطی – کتابخانه دانشگاه اردن، ص ۱۲۳.
  8. ↑ سوره آل عمران، آیه 174.
  9. ↑ سوره اعراف، آیه: ۱۶۸.
  10. ↑ محمد بن سیرین (1359 – 1940م)، تعبیر خواب – منتخب کلام فی تعبیر الرویا، ص 325، جزء دوم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا