خرما خواب می بیند

دیدن خرما در خواب به روایت ابن سیرین

خرما برای کسانی که آنها را می بینند بیانگر باران است و برای کسانی که آنها را می خورند رزق و روزی خالصی است که به او می رسد و گفته می شود که نشانگر قرائت قرآن است و گفته می شود خرما نشان دهنده مال اندوخته است و رؤیت دال خوری برای ذمّیان است و گفته می شود هر که ببیند خرمای خوب می خورد، سخنان نیکو و مفید می شنود و هر که ببیند گویا خرما را دفن می کند. ذخيره كردن و يا گرفتن مال از مقدارى از گنجينه است، و هر كس ببيند خرماى را شكافت و از آن جدا كرد، نيت خود را از آن جدا كرد، به سبب فرموده حق تعالى، فرزندى بر او خواهد بود:[١] خواب خوردن خرما با قیر دلیل بر طلاق پنهانی زن است و اما رویت خرما پراکنده هنر سفر است و یک کیلو خرما غنیمت است.[٢]

و هر کس در خواب ببیند که از درخت خرما خرمایی درو می کند در حالی که هنوز رشد می کند با زنی نجیب و ثروتمند و با برکت ازدواج می کند و در خواب دید که از درخت خرمایی انگور سیاه برداشت کرده است و سپس خود را زن از یک برده سیاه پوست پسری به دنیا می آورد.[٣] خرمای پراکنده بود درهم نمی ماند.[٤]

قول ابن شاهین درباره دیدن خرما در خواب

خرما رزق و علم و احیاناً ارث و می گفتند هر که دید خرما زد و خورد، یعنی از پیرمردی پول می گیرد خرما و اجنبی آن را می خورد. پس بیان او معادل آن است و هر که ببیند یک خرما زده است اگر زن حامله داشته باشد فرزند ذکور به دنیا می آورد. به آنچه خداوند متعال در قرآن امر و نهی فرموده می اندیشد و هر که ببیند چیزی از خرمای عراق که به عصا معروف است می زند، روزی بسیار دارد ولی با خستگی و بسیار ستوده است حج و در هر حال بسیار ستودنی است و هر که ببیند چیزی از خرما را زد، قصد مسافرت کرد و در خواب گفته شد که خرما را اراده کرده است به آنچه اراده کرده تعبیر می شود.[٥]

دیدن خرما در خواب به روایت نابلسی

خرما در خواب است برای کسانی که باران را دیدند و برای کسانی که آن را خوردند رزق خالصی به او می رسد و کسی آن را با او شریک نمی شود و شاید تعبیرش این باشد که قرآن می خواند و به او سود می رساند. در دین او خرماهای دفن شده اندوخته است و نیز نی و خرمای اره شده درهم هایی است که باقی نمی ماند و هر که دغال بخورد از اهل ذمه است و هر که آن پول را ببیند از سوی مردان خطر به او می رسد. ولايت بر آنان و كيلو خرما غنيمت است و هر كه به وقت خود خرما را از درخت خرما درو كند با زن متمول و شرافتمندي كه در او خير و بركت فراوان است ازدواج خواهد كرد وگرنه از مردان نجيب مال به دست خواهد آورد. بدون زحمت و شايد علم به دست آورد، اگر خارج از وقتش باشد، علم را بشنود و به آن عمل نكند، و اگر نخل خشكى با رطوبت بر خود پراكنده شود، از مرد منافق علم سودمند مى آموزد. و اگر مضطر یا مضطر باشد آسوده می شود، به خاطر این که حق تعالی در داستان مریم سلام الله علیها می فرماید: (وَ یَتَکُونَکُمْ بَعْلَهُ الْکَلُمْ یَخْطَلَکُمْ أَمْرَاً).[٦] اگر ببیند که خرما را با قیر می خورد، از شوهرش ارث می برد و پنهانی از او طلاق می گیرد و ارث حرام است.[٧]

اگر در خواب ببیند که خرمایی را برداشت و آن را شکافت و هسته اش را از آن بیرون آورد، برای او فرزندی به دنیا می آید و هر که در خواب ببیند انگور سیاهی از درخت خرما چیده است، زنش به دنیا می آورد. پسری از سیاه مال یا خرما تعبیر به رزق حلال و نیکو است، بزرگ و هر که در خواب ببیند خرما را دفن می کند، از بیت المال یا از پول یتیمان یا انباشت مال به او می رسد و هر که خواب ببیند گویا دارد. چهل خرما در دروازه سلطان می خورد و آن وقت ظهور خرما و وقت گذاشتن آن نبود چهل صدا زد و هر که دید چهل خرما خورد و در زمانی بود. استوا چهل هزار درهم زد و هر که ببیند سبدهای خرمای بارنی از شکم خوک می ریزد و بلند می کند و به خانه خود می برد از پول کفار غنیمت است شیرینی ایمان و هر که ببیند که خرما را بشکافد و نیت خود را از آن جدا کند، پس صاحب فرزند پسر می شود.[٧]

بازبینی کننده

  1. ↑ سوره انعام، آیه: ۹۵.
  2. ↑ محمد بن سیرین (1359ق – 1940م)، تعبیر خواب – منتخب گفتار فی تعبیر خواب، مصر: مؤسسه کتابخانه و مطبوعات مصطفی البابی الحلبی، ص 236-239، جزء اول.
  3. ↑ سوره مریم، آیه 25.
  4. ↑ محمد بن سیرین (1359ق – 1940م)، تعبیر خواب – منتخب گفتار فی تعبیر خواب، مصر: شرکت کتابخانه و مطبوعات مصطفی البابی الحلبی، ص 236-239.
  5. ↑ خلیل بن شاهین الظهری، اشارات فی الفاظ، بیروت: دارالفکر، صفحه ۷۳۷.
  6. ↑ سوره مریم، آیه 25.
  7. ↑ اب عبدالغنی بن اسماعیل بن عبدالغنی النابلسی، معطر الحیوان فی بیان الخواب، بیروت: دارالفکر، صفحه ۵۳.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا