زغال در خواب و تعبیر دیدن زغال در خواب

تعبیر خواب زغال تعبیر دیدن زغال در خواب تعبیر آتش زدن و خاموش شدن زغال در خواب علاوه بر تعبیر دیدن زغال در خواب زن و تعبیر دیدن زغال در خواب. خواب و موارد دیگر دیدن زغال در خواب

منطق کلی تعبیر خواب زغال چوب ممکن است یک دیدگاه قابل ستایش از تفسیر نباشد، به دلیل سیاهی و تماس آن با آتش، مگر اینکه در خواب زغال فایده ای داشته باشد و در سطور آینده خواهیم دید که تعبیر خواب دیدن ذغال در خواب تعبیر کننده چگونه است. تعبیر دیدن زغال در خواب، از طریق تعبیر دیدن زغال ابن سیرین و النابلسی معنی دیدن زغال حمل یا کثیف کردن آن با زغال و تعبیر دیدن زغال در خواب برای زن علاوه بر تعبیر استفاده از زغال در خواب و معنی سوختن با زغال، مشتعل شدن و خاموش کردن زغال در خواب.

ابن سیرین گوید: زغال در خواب، بیانگر مال حرام و انسان در خطر بزرگ است، و دیدن زغال در خواب، نشانگر روزی است که بیننده از سلطان به دست می آورد، و هر که در خواب بیند که از ذغال سود می برد، زغال سودمند. برای بیننده در کار چند است شیخ نابلسی می گوید: دیدن آتش زغال سوز در خواب، بیانگر مردی است که سلطان مظلوم واقع شده و پولش را غارت می کند و اگر بیننده خواب در جای دیگری یا در کاری که نیاز به زغال های کوچک دارد از آن ها استفاده کند از زغال های بزرگ استفاده کند. دلالت بر به هم ریختن کارها و نگرانی ها دارد و همچنین کسی که در خواب از ذغال های کوچک در جایی استفاده می کند که نیاز به زغال های درشت دارد، این نشان دهنده هدر دادن پول است. رزق و روزی و خداوند داناتر است (تعبیر دیدن آتش در خواب را بخوانید).

تعبیر خواب در وب سایت خود از دیدن زغال سنگ در خواب می گویدزغال در خواب بر هر چیزی که به آتش افروخته می شود، هر که در خواب ببیند که زغال در دست دارد، مال حرام در دست دارد، دیدن زغال در خانه در خواب، شخصیت بد است و هر کس در صورت خود آثار زغال ببیند فتنه می کند و همچنین هر کس آثار زغال در دست خود ببیند شعله آتش است و هر کس در خواب لباسش را با زغال سیاه کرده باشد آتش افروزنده جنگ و تفرقه است. مردم (تعبیر دیدن لباس در خواب بخوانید) و آتش زدن زغال در خواب تعبیر به حال بیننده است زیرا زغال به نفع است و دیدن زغال سوزان در خواب فتنه است از کلماتی که زاینده است. دشمنی عاقل است که در قصاص خاموش می کند و دیه می دهد و دیدن ذغال درشت در خواب مال فراوان است و نوشتن با زغال کتاب بدی است صنعت زغال سنگ در خواب شمشیر دولبه است. و دیدن زغال خوردن در خواب خوردن مال حرام است در حالی که خریدن زغال در خواب به حال بیننده تعبیر می شود اگر صالح باشد خیر و اگر فسق باشد منکر است. برای خواب نیز بر حسب حال بیننده اگر عادل باشد نصیحت می کند و اگر بداخلاق باشد عذاب می دهد دیدن زغال در خواب برای فقیر پول است و برای ثروتمند مالی است که حرام و زغال برای زندانی تاریکی زندان است و بیمار تبی دارد که او را می‌گیرد و دیدن زغال در خواب برای مؤمن تاریکی دنیا و نافرمان تاریکی نافرمانی است.

و تعبیر خواب در سایت شیرین خود در مورد دیدن استفاده از زغال سنگ و سوزاندن با ذغال در خواب می افزاید.دیدن پختن یا نوشیدنی بر روی زغال سوزان در خواب، کیفیت و فایده دارد و هر کس ذغال سوزان چیزی از جامه خود را بسوزاند، به زیان مقامی می رسد و هر کس زغال سوزان را به دست یا پا یا عضوی از اعضای خود بسوزاند. حاكم ظالم او را فاسد مي كند مال حرام را گرفت و هر كه در خواب ديد كه روي زغال سوزان راه مي رود با گناه و باطل راه مي رود و اينجا زغال سوزان اخگر نيست سوختن نشان دهنده زن بد است.

تعبیر خواب در سایت شیرین خود از دیدن زغال در خواب برای زن می گوید

 • دیدن زغال در خواب برای زن به طور کلی بیانگر حسادت و امیال و غرایز اوست.
 • هر که دید روی زغال غذا می پزد، با بچه اش همدردی کرد و تختش را گرم کرد.
 • هر کس صورتش را سیاه شده از زغال ببیند، بدترین زنان است و هر کس که دست هایش را با زغال سیاه ببیند، به سحر و جادو می پردازد.
 • هر که در خواب لباس او را کثیف از زغال ببیند، خود را در معرض اتهام قرار می دهد.
 • دیدن زغال سوزان در خواب برای زن وسوسه و وسوسه برای دیگران است.
 • هر که در خواب ببیند که زغال سوخته در دست دارد، افسار مردی را که حرام است به دست گرفته است.
 • دیدن زغال سوزان روی تخت در خواب برای زن بیانگر آن است که او به آنچه خدا حرام کرده است خواهد رسید.
 • خوردن زغال سیاه در خواب برای زن برای خوردن پول حرام.
 • و هر که در خواب ببیند که زغال سوزان را خاموش می کند غریزه شوهر یا غضب ولی خود را خاموش می کند (تعبیر خواب شوهر را بخوانید).
 • و دیدن زغال گندیده در خواب برای زن مرد نادان است.
 • خریدن زغال در خواب برای زن خریدن آرایش یا استفاده از عمل شیطانی است و فروش زغال در خواب توصیه بدی است.
 • منابع و مراجع

  1. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  2. کتاب بیان القدری بیان در بینش شیخ ابی سعد نصر بن یعقوب الدینوری القدری، تحقیق دکتر فهمی سعید، علم الکتب بیروت، چاپ دوم 1379ش.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا