تعبیر خواب دیدن برگ انگور در خواب

تعبیر خواب دیدن برگ انگور در خواب

تعبیر دیدن برگ انگور در خواب

دیدن برگ انگور در خواب، بسته به شرایط مختلف در خواب، تعابیر مختلفی به خود می گیرد، و تعبیر خواب معمولاً جنبه نظری دارد، همانطور که ممکن است با ظهور حقیقت تعبیر و بینایی تعبیر شود. ممکن است حدس و گمان باشد و تفسیر آن صحیح نباشد.

رؤیا بر سه قسم است که در قول او – رضی الله عنه – می گوید: (رؤیاها سه تا هستند، از آنها هجوی شیطان است که فرزند آدم را اندوهگین می کند، و از آنها چیزی است که انسان در بیداری به آن می اندیشد و در خواب می بیند، و در میان آنها قسمتی از چهل و شش جزء است. از نبوت).[١]

دیدن برگ انگور در خواب از رؤیاهای نویدبخش است و عبدالغنی النابلسی اشاره کرده است که دیدن برگ انگور در خواب ممکن است اشاره به این باشد. خیر و اعتلا و مرتبه ای که بیننده در دین و اطاعت خود به دست می آورد و منشأ این خیر، ارتباط او با افراد صالح است و اگر بیننده بخواهد ازدواج کند، نشان دهنده ازدواج او با زنی است که با او آشناست. و زندگی خود را با او بهبود می بخشد.[٢]

تعبیر دیدن درخت انگور در خواب

دیدن درخت انگور (تاکستان) در خواب تعابیر زیادی دارد و در زیر مهمترین تعابیری است که ابن شاهین در تعبیر خود ذکر کرده است:[٣]

 • خرید درخت انگور
 • دیدن خرید درخت انگور ممکن است نشان دهنده ازدواج نزدیکی باشد که در انتظار بیننده است.

 • کاشتن درخت انگور
 • تعبیر دیدن کاشت درخت انگور در خواب ممکن است به سعادت و بلندی تعبیر شود و مقام بلندی در انتظار بیننده است و این امر او را به تلاش بیشتر برای رسیدن به این بلندی و مقام فرا می خواند.

 • زیر درخت انگور نشسته
 • خواب نشستن زیر درخت انگور ممکن است نشان دهنده طول عمر بیننده و سالم بودن دین او باشد.

  تعبیر دیدن انگور در خواب

  نابلسی دیدن انگور را بر حسب رنگ و زمان رؤیت، بر حسب حال بیننده تعبیر کرده است که مهمترین آنها عبارتند از:[٤]

 • دیدن انگورهای سبز در فصل آن می تواند نشان دهنده خیر خالصی باشد که او در این دنیا به دست می آورد.
 • دیدن انگور سفید در خواب بدون فصل انگور ممکن است بیانگر این باشد که بیننده خواب بدون زمان به پولی که می خواهد به دست می آورد.
 • خواب دیدن انگور سیاه در خواب ممکن است نشان دهنده امرار معاش زن باشد و اگر ازدواج نکرده باشد ازدواج می کند.
 • دیدن انگور در زمان نامناسب ممکن است نشان دهنده مسائل دشوار و تغییرات نامطلوب در زمان دیدن خواب باشد.
 • ديدن انگور سياه و سفيد در يك خواب ممكن است بيانگر آن باشد كه بيننده خواب از برخي نگراني ها خلاص مي شود و برخي باقي مي ماند.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ روایت سیوطی در الجامع الصغیر عوف بن مالک اشجعی صفحه یا شماره 4481 صحیح.
  2. ↑ عبدالغنی النابلسی، عطرآگین مردم در بیان خواب، ص 302. اقتباس.
  3. ↑ خلیل بن شاهین، اشارات فی عبارات، ص 733. اقتباس.
  4. ↑ النابلسی، معطر خواب در بیان خواب، ص 248. فعل.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا