تعبیر ماهی گندیده در خواب

تعبیر خواب ماهی گندیده

عبدالغنی النابلسی در تعبیر خواب گفت که ماهی فاسد می خورد، یا بدبو و رها شده برای خوردن ماهی خوب; ممکن است دلالت بر آن داشته باشد که مرتکب حرام و زشتی می شود و آنچه را که خداوند برایش حلال کرده است ترک می کند.[١] سزاوار است کسی که این را دید از گناه خود توبه کند و از آنچه خداوند بر او حلال کرده پیروی کند. دیدن آن ممکن است حاکی از خیر و بقای مال بیننده خواب باشد، زیرا با نمک محفوظ است و فاسد نمی شود، اما اگر بخورد; ممکن است نشان دهنده خستگی و سختی تسبانه باشد.[١]

تعبیر خواب ماهی

ابوالفداء در کتاب «عجایب تعبیر خواب در قرآن» گفته است: ماهی در خواب دستی بر رزق و غنایم است، مگر اینکه ماهی باشد که نباید صید شود یا از آن بهره نبرد، مانند کوچک. ماهی؛ ممکن است دلالت بر دشمنی و زیان داشته باشد، اما تا زمانی که ماهی درشت است، تعبیر به خیر و برکت و برکت خداوند باشد، ماهی در خواب نیز ممکن است به کلمه مهربان اشاره داشته باشد و یا اشاره به کسانی باشد که از همسری خوب و سودمند مجرد بودند.[٢]

تعبیر خواب ماهیگیری در خواب

ابن غنام در کتاب شرح البینا می بیند که صید ماهی در آب گل آلود یا متلاطم ممکن است حاکی از عدم خیر باشد، اما اگر آن را از آب زلال صید کند، ممکن است حاکی از نیکی باشد و ممکن است بیانگر سخنان نیکویی باشد که درباره او گفته می شود. ، یا فرزند صالح و سعادتمندی که در اختیارش قرار می گیرد.[٣]

تعبیر خواب غذای فاسد

ابن شاهین در کتاب «الاشارات فی علم العبارات» می‌بیند که تعبیر خوردن غذای گندیده مانند خوردن ماهی گندیده است. ممکن است دلالت بر آن داشته باشد که کاری را که خداوند از زنان نهی کرده انجام داده است، و همچنین نشان دهنده ستایش زشتی است که می شنود، اما اگر چیزی را بچشد و از طعم آن بیزار باشد; ممکن است دلالت بر مرگ او داشته باشد و هر که چیزی بخورد طعم آن تلخ می شود. ممکن است دلالت بر ضرری داشته باشد که از چیزی که می خواهد رنج می برد و خداوند – تعالی – داناتر است.[٤]

در خاتمه، هر کس خوابی ببیند که از آن بیزار است، باید از شر آن به خدا پناه برد، زیرا ممکن است این خواب از جانب شیطان باشد که بنده مؤمن را غمگین کند، پس برای کسی که آن را دیده اندوهگین نگردد و برای انحراف آن از خداوند یاری جوید. از او بد است و آنچه را که می بیند برای کسی نمی افتد.

بازبینی کننده

  1. ↑ ع عبد الغنی النابلسی، معطر الناس فی بیان خواب، ص 175. اقتباس.
  2. ↑ محمد عزت ابوالفداء، عجایب تعبیر خواب در قرآن، ص 191. اقتباس.
  3. ↑ ابن غنام، بیان البصر، ص 122. اقتباس.
  4. ↑ خلیل بن شاهین، اشارات در عبارت شناسی، ص 846. اقتباس.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا