تعبیر جوجه اردک در خواب

تعبیر اردک ها و جوجه هایشان در خواب

شایان ذکر است که هر چیزی که خوابیده در خواب می بیند تعبیری ندارد، ممکن است به دلیل تفکر باشد یا از خود گفتاری باشد و شاید خوابی از طرف شیطان بوده است و واقعاً ممکن است رویایی واقعی باشد که تعبیری است، اما اشارات اهل علم و متخصصان در بیان بینش، حدسی و قضاوتی باقی می‌ماند، در واقع چیزی بر آن بنا نمی‌شود، اما ممکن است از آن استفاده و هدایت شود.

سلمی ذکر کرد که پرندگان دریاها عموماً در تفسیر بهتر از سایرین هستند. این به این دلیل است که آنها بارور و پرتر هستند و می توانند در خشکی و دریا زندگی کنند و دیدن آنها و داشتن آنها در خواب ممکن است با توجه به تعداد این پرندگان و اندازه و اندازه آنها نشان دهنده خوشبختی و رزق و روزی باشد. اما تعداد قابل توجه زیاد جوجه ها ممکن است نشان دهنده نگرانی بیننده باشد.[١]

بینندگان در کتاب های خود به تعبیر اردک به طور کلی در خواب و گاهی جوجه آنها اشاره کرده اند و در زیر مهمترین نشانه های ممکن برای دیدن اردک و جوجه آنها در خواب ذکر شده است:

نشانه اردک ها و جوجه های آنها منسوب به ابن سیرین

در زیر فهرستی از مهم ترین نشانه های احتمالی دیدن اردک و جوجه آنها در خواب از کتاب تعبیر خواب منسوب به ابن سیرین آورده شده است:[٢]

 • هر که ببیند مرغابی ها با او صحبت می کنند، نشان می دهد که به مقام و منزلت و منزلتی دست می یابد و آن از جانب زن است.
 • خوردن گوشت اردک در خواب ممکن است نشان دهنده رزق و روزی با پول یک زن ثروتمند باشد، زیرا اردک ها در آب پناه می گیرند و از آن خسته نمی شوند.
 • اردک در خواب ممکن است نشانگر مردانی پاکدامن، زاهد و پارسا باشد.
 • تعبیر خواب مرغابی و جوجه اش به روایت ابن شاهین

  در زیر فهرستی از مهم ترین نشانه های ممکن برای دیدن اردک ها و جوجه های آنها در خواب از کتاب رویاهای خلیل بن شاهین آورده شده است:[٣]

 • او گفت: اردک به طور کلی در خواب ممکن است دلالت بر خوبی، فضل، پول و رزق باشد.
 • هر کس در خانه یا محل زندگی خود اردک ها یا جوجه هایش را در حال جیغ و داد و فریاد فراوان ببیند، احتمالاً نشان دهنده آن است که مصیبت و اندوه پیش می آید.
 • هر کس ببیند مرغابی یا جوجه‌هایشان با او صحبت می‌کنند، نشان می‌دهد که بیننده به سفر می‌رود و خیر و شرف و افتخار بزرگی در آن به دست می‌آورد و این به خاطر زن ثروتمند است.
 • ابن شاهین از کرمانی نقل کرده است که دیدن اردک یا جوجه آنها در خواب ممکن است دلالت بر مردی شریف و ثروتمند داشته باشد که دارای اعتبار و شرافت است.
 • اگر در خواب اردک ها کم باشد، ممکن است نشان دهنده خانواده باشد، اما اگر زیاد باشد، ممکن است نشان دهنده برکت، خیر و باروری باشد.
 • ابن شاهین نیز در کتاب خود نقل کرده است که اردک سفید در خواب ممکن است نشانگر یک زن ثروتمند یا پول باشد.
 • هر که ببیند مرغابی یا جوجه خود را ذبح می کند و گوشت آن را می خورد، احتمالاً از مال زیادی ارث می برد و ذخیره می کند.
 • تعبیر خواب اردک و جوجه اش در نابلسی

  مهمترین نشانه های ممکن برای دیدن اردک ها و جوجه های آنها در خواب از کتاب تعبیر خواب عبدالغنی النابلسی آمده است:[٤]

 • اگر بیننده خواب ببیند که انگار اردکی با او صحبت می کند، این نشان می دهد که بیننده در خواب از یک زن شرافت و افتخار بالایی دریافت می کند.
 • اگر خواب بیننده در خواب گوشت یا جوجه اردک بخورد، ممکن است نشان دهنده زندگی راحت باشد و اردک ها ممکن است نشان دهنده خدمتکاران سلطان یا شخصی باشد که جای او را می گیرد.
 • صدای اردک ها و جوجه های آنها در خواب ممکن است نشان دهنده بلایی باشد که در جایی که اردک ها در خواب از آن صدا می کنند رخ می دهد.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ ابوعبدالله السلمی، رجوع به علم عبارت شناسی، ص 148. اقتباس.
  2. ↑ [ابن سيرين]، منتخب گفتار در تعبیر خواب، ص 410. منش.
  3. ↑ ابن شاهین، اشارات در عبارت شناسی، ص 819. اقتباس.
  4. ↑ النابلسی، کتاب معطر الانام فی بیان خواب، ص 38. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا