تعبیر خواب بوسه در خواب تعبیر محمد بن سیرین نابلسی و ابن شاهین

تعبیر خواب بوسه در خواب تعبیر محمد بن سیرین نابلسی و ابن شاهین

تعبیر بوسه در خواب به روایت ابن سیرین

تعبیر بوسه در خواب

تعبیر خواب بوسه در خواب به قول محمدبن سیرین تعبیر اول که بوسه در خواب دلالت بر علاقه فاعل به شیء دارد یعنی چیزی خواستن یا چیزی دادن.

بوسیدن گونه یا پیشانی در خواب بیانگر عشق بین دو بوسنده و ابراز آن در عمل یا بیهوده و حتی در احساسات است.

و اما دیدن بوسه از دهان در خواب نماد سود متقابل و در مواردی جزر و مد در روابط عاطفی است، چه بسا بوسه از دهان در خواب نیز بیانگر سخن مهربان و ستودنی باشد، تعبیر را ببینید. بوسه از دهان در خواب بر اساس ترجیح.

بوسیدن شخص در خواب بیانگر نیاز، درخواست یا سؤال برای شخص در خواب است.

تمام شدن بوسه در خواب و راضی شدن به آن، چه با لبخند و چه با حالات دیگر، بیانگر برآورده شدن حاجت بیننده بود انشاالله.

شاید بوسیدن شخصی در خواب بیانگر قدردانی و سپاسگزاری باشد.

ابن سیرین نیز در کتاب منتخب الکلمات آورده است که بوسه در خواب اگر بوسه شهوتی باشد تعبیر جماع یا ازدواج در خواب را دارد.

مرد جوانی که در خواب دختری را می بوسد بیانگر محبت، عشق یا منفعت است.

مردی که در خواب مردی را می بوسد، بیانگر منفعت و شراکت است، اگر بوسه بدون شهوت باشد.

بوسیدن مرده در خواب نیز برای کسی که آن را می بیند، نشان دهنده خیر است، اگر مریض نباشد و خدا داناتر است.

شیخ نابلسی و تعبیر رؤیت قبله در خواب

شیخ النابلسی می گوید: بوسیدن در خواب دلیلی بر دستیابی به اهداف، رسیدن به اهداف و مقابله با دشمنان است.

بوسه در خواب بیانگر محبت و دوستی بین موضوع و شیء است.

بوسیدن خویشاوندان در خواب رابطه خویشاوندی بین آنهاست و خداوند داناتر است.

ابن شاهین و بیان او از نماد بوسه در خواب

ابن شاهین بوسیدن و بوسیدن در خواب را به حضور دنیا تعبیر کرده است.

دیدن زنی که در خواب زنی را می بوسد، بیانگر بهره مندی از مال و مصیبت و پسرش است و در آن سال خیر خواهد داشت، به ویژه اگر زن زیبا و جثه و جثه باشد.

و در خواب از زنی ناشناس بوسه ای گرفت که نماد باز شدن درها در صورت بیننده است و اگر از اهل تقوا بود دلالت بر تقوای او و تلاوت کتاب خدا و خدا داشت. بهترین می داند

ابن شاهین می افزاید که مردی که در خواب مردی مانند او را ببوسد، در صورتی که تمایلی در او نباشد، بیانگر نیکی است.

بوسیدن دست در خواب بیانگر تواضع است در برابر کسی که در خواب دست بیننده را می بوسد.

و هر کس در خواب چیزی از جماد را قبول کند به شخصی تمایل دارد که در او صفاتی است که جماد پیش روی او خوابیده است و خداوند داناتر است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا