دیدن تکرر ادرار در خواب

دیدن تکرر ادرار در خواب

ادرار در خواب، ادرار در خواب، تعبیر دیدن ادرار در خواب برای زن مجرد، ادرار در خواب برای زن متاهل، دیدن ادرار در خواب برای زن حامله، تعبیر لخته شدن ادرار توسط ابن سیرین، خون ادرار در خواب، ادرار زیاد در خواب، احتقان ادرار در خواب، ادرار با شخص دیگری در خواب، رؤیت شخصی در حال نوشیدن ادرار، دیدن ادرار در خواب برای زن مجرد، دیدن ادرار بر روی منبر در خواب، ادرار در خواب برای زن، خواب ادرار در بطری.

دیدن تکرر ادرار در خواببول کردن در خواب تسکینی و زوال است، مخصوصاً اگر در محلی باشد که برای آن معین شده و مضر نباشد، یعنی بدبو یا مضر نباشد و بول کردن در مکان، زمین یا خانه معلوم، نشان دهنده درخواست ازدواج با هم، و خدا داناتر است.

دیدن ادرار بر روی کالا در خواب، بیانگر آن است که آن کالا را دست کم می گیرد یا به خاطر آن ضرر می کند.

تعبیر خواب مخلوط شدن بول دو نفر هر که در خواب ببیند که ادرار می کند و ادرارش با بول دیگری مخلوط می شود، بیانگر رابطه شما دو نفر است.

خواب تکرر ادرار برای زن اگر زنی در خواب ببیند که زیاد ادرار می کند، مردها را آرزو می کند.

دیدن بول از محل معروف، خانه، محل یا روستا، نشانه قرابت از آن مکان است.

اگر کسی خواب ببیند که آمپول می‌زند، نشانه عصبانیت زن است.

ديدن کسي که ادرار مي‌نوشد، اگر لياقت او را داشته باشد، نشانه محبت زياد به اوست، يا بالعکس.

رؤیت بول بر منبر یا سرنیزه، اشاره به پسر عالم و امام و خدا اعلم است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا