تعبیر دیدن سرمه سیاه در خواب

تعبیر دیدن سرمه سیاه در خواب

تعبیر خواب تعبیر دیدن سرمه در خواب، سرمه سیاه در خواب، دیدن سرمه در چشم در خواب، سرمه نسبت به زن شوهردار، دیدن سرمه برای زن مجرد بسم الله الرحمن الرحیم ، الرحمن الرحیم.

سرمه در خواب به طور کلی به بیننده مژده و مژده است، اگر زن شوهردار در خواب ببیند که سرمه سیاه زده است، رؤیت حاکی از حاملگی با پسر است.

سرمه بی سرمه در خواب برای مرد بپوشند و هر که ببیند سرمه بی سرمه مانند کره یا کف پوشیده است از واژن یا مقعد حرام می خواهد.

دیدن اینکه در خواب پسرها را بدون سرمه سرمه می زند که با آنها سر و کله می زند.

با دیدن اینکه سرمه بر سر دارد، اگر وجدانش در سرمه باشد تا بینایی اش را درست کند، دینش را به حق بیعت می کند.

دیدن شخصی که در خواب با خط چشم کور شده است، با مکر و فریب چیزی از پول خود می گیرد.

اگر باکره ای در خواب سرمه بپوشد ازدواج می کند و بیوه زن نیز می شود و سرمه خون و خاکستر فسق و ازدواج باطل است و خداوند متعال و تبارک و تعالی دانا است.

تعبیر دیدن سرمه سیاه در خواب برای زنان مجرد

– نشان دهنده تسهیل امور در کار و تحصیل است

سرمه پوشیدن در خواب، به این معناست که خیری به او می رسد و به او نزدیک است.

تعبیر رؤیای سرمه در خواب برای زن متاهل

– کهل برای زن شوهردار ریزک.

حاملگی جدید یا خرید خانه جدید را نشان می دهد.

سرمه گذاشتن نشان دهنده رهایی از دغدغه ها و مشکلات است.

تعبیر دیدن سرمه در خواب برای زن باردار

بشارت و رزق.

وضعیت سرمه نشان دهنده امرار معاش نوزاد جدید است.

تعبیر رویای کهل در خواب ابن سیرین

اگر کسى ببیند از کسى سرمه گرفته یا به کسى سرمه داده است، به اندازه سرمه به او پول مى رسد.

اگر سیاه پوست به بیننده سرمه بمالد یا سرمه بدهد خوب نیست.

اگر سرمه بخرد تا آن را بپوشد، نشانگر درستی دین و قوت بینایی اوست.

اگر خواب بیننده هر دو چشم خود را تیره کند، بیانگر این است که با دو زن ازدواج خواهد کرد.

شخصی به بیننده سرمه زد و چشم او را آزار داد، یعنی از راه نامشروع به او پول می رسد.

جعل زن مجرد یا بیوه ازدواج است و خداوند اعلم است.

همچنین بخوانید : تعبیر دیدن آرایش در خواب.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا