تعبیر دیدن سوره زلزله در خواب

تعبیر خواب سوره زلزله، سوره زلزال در خواب، تعبیر دیدن سوره زلزال در خواب، سوره زلزال در خواب برای زنان مجرد، سوره زلزال در خواب برای زنان باردار. ، خواب دیدم سوره زلزال را می خوانم، قرآن را در خواب برای زنان مجرد می خوانم، سوره زلزله را در خواب می شنوم، سوره زلزله را در خواب می خوانم ابن سیرین، تعبیر خواب درباره خواندن سوره زلزله در خواب برای زن شوهردار.

در هزاره صورتی می گوید:

و بشارت و انذار نبود، چنانکه در زلزله ترس مالک به ناحق.

هر کس سوره زلزله را در خواب بخواند یا چیزی از آن را بخواند، شیطان لعنتی او را وسوسه می کند.

و نیز گفته شد که خداوند اهل ذمه را تکان می دهد.

خدا تنها می داند.

بقیه معانی سایر سوره های قرآن را می توانید بر اساس این لینک مشاهده کنید تعبیر خواب سوره های قرآن

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا