تعبیر بول در خواب ابن سیرین.. تعبیر خوب بسیار

ادرار در خواب

در نگاه اول ممکن است فکر کنید که این ادرار در خواب معنای بدی دارد، اما معانی زیادی دارد که برخی از آنها خوب هستند و برخی از آنها مربوط به زنان یا پول است، پس با ما در این مقاله همراه باشید. تعبیر ادرار در خواب

تعبیر ادرار در خواب

 • امّا بول کردن در خواب تعبیر ابن سیرین به مال حرام است پس هر کس در خواب ببیند که در جای نامعلومی بول کرده است با زنی در آن مکان ازدواج می کند و نطفه خود را با ازدواج با اهل بیت در او می ریزد. مکان یا همسایه اشو هر چه انفاق کنید او جایگزین آن می شود و او بهترین روزی دهنده است
 • هر کس در خواب ببیند در چاهی بول کرده است، مال را حلال خرج می کند
 • اگر انسان در طاقچه بول کند، عالمی برای او متولد می شود و روایت شده است که مروان بن الحکم دید که در طاقچه ادرار می کند، رؤیاهای خود را برای سعید بن المسیب نقل کرد و او نیز در طاقچه بول کرد. گفت شما خلفا به دنیا می آورید.
 • و هر کس ببیند که بر قرآن بول کرده پسری خواهد داشت که قرآن را حفظ می کند.
 • و هر کس ببیند که بر بعضی بول کرد و بعضی را گرفت، اگر توانگر باشد پولش از بین رفته است و اگر مضطرب باشد مقداری از ناراحتی او برطرف شده است.
 • هر که در خواب ببیند که او بول می کند و دیگری با او بول می کند و بول آنها در هم می آمیزد بین آنها تداوم و نکاح می شود و اگر ببیند که آمپول می کند بر همسرش قهر می کند.
 • چند دیدگاه دیگر:

  اگر ببیند که در جای بول بول کرده، بیشتر بر عورت اثر می کند، اگر فقیر باشد و اگر غنی باشد پولش را از دست می دهد.

 • اگر ببیند مردم با ادرارش مسح می کنند، برای او متولد شده است، پس چرا مردم از او پیروی می کنند؟
 • و اگر زنی ببیند که زیاد ادرار می کند، مرد را رغبت می کند.
 • اگر مرد خود را در حال ادرار کردن شیر ببیند، گم می شود
 • غریزه، اگر شخص شناخته شده آن را بنوشد، در مال دنیوی حلال خود صرف آن کند.
 • و هر کس ببیند که خون بول می کند، نزد زنی حائض می آید
 • اگر کسی در خواب ببیند که آب میوه را تخلیه کرده است، از پول خود پشیمان است
 • هر کس در خواب ببیند که بر خاک یا گل بول کرده، مردی است که وضوی خود را اصلاح نمی کند و آن را حفظ نمی کند، زیرا از آتش دزدی برای او به دنیا می آید، و اگر هفت فرزند مظلوم نزد او بیرون آید. و اگر ماهی نزد او بیاید، کنیز از زنی که به سواحل دریا، دریای مشرق زمین خورده، برای او به دنیا می آید، و اگر پرنده ای بیرون آید، برای او متولد می شود. پسری که مناسب ذات آن پرنده در فساد و درستی باشد
 • هر كه ايستاده بول كند، مال خود را از روي ناداني انفاق مي كند و هر كه در پيراهن خود بول كند، پسري براي او به دنيا مي آيد و اگر زن نداشته باشد، ازدواج مي كند.
 • هر که ببیند در بینی خود بول می کند حرام می آید و اگر در جایی که افطار کرده بول کند در جایی انفاق می کند که ستوده نیست.
 • گفت و گو هنوز به پایان نرسیده است، زیرا هنوز در سطور آینده تعابیری از برخی رؤیاهای مربوط به ادرار در خواب وجود دارد…

  روایات دیدن ادرار در خواب:

  و روايت شده است كه مردى نزد ابن سيرين آمد و گفت: ديدم كه خون مى‏ ادرار مى‏كنم، گفت: از خدا بترس كه به زن حائض مى‏رسى. بلی.» و گفته شد که صاحب بینایی اگر زنش حامله بود سقط کرد، گویا بدون زعفران پسری بیمار برای او به دنیا آمد.

  مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: زنی از اهل بیتم را دیدم که گویا بین سینه هایش ظرفی شیر است و هر گاه آن را به سوی او بلند می کرد از گوساله هایش بول می نوشید.

  بیشتر بدانید در: تعبیر خواب ابن سیرین

  ادرار در خواب تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر ادرار در خواب دیدن ادرار در خواب

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا