تعبیر شتر در خواب ابن سیرین

شتر در خواب

از کتاب تعبیر خواب ابن سیرین با معنی شتر در خواب آشنا شوید و همچنین در سطرهای مقاله تعبیر خواب گوسفند در خواب ابن سیرین را خواهید یافت.

شتر در خواب

شتر در خواب: زن و سال یا درخت یا کشتی یا نخل یا گره ای از گره های دنیا، پس هر که صاحب آن یا سوار آن شود ازدواج کند (اگر مجرد باشد یا مسافرت کند). اگر در مسافرت است، وگرنه صاحب خانه یا زمین یا زراعت یا مالیات است، پس دوشیدن آن کار کرد و از آنچه بر آن دلالت می کند، بهره برد، جز اینکه آن را با دهان می مکد، زیرا به ذلت می رسد. هوده و سایبان و جلیقه همه زن هستند چون پوشیده و سوار شده اند.

و هر کس ببیند شتر ناشناخته ای در مسجد و مرکز توانبخشی یا مزرعه شیر می دهد، این سال حاصلخیز است، مگر اینکه مردم در محاصره و ترس و نزاع یا بدعت باشند که به سبب ظهور غریزه از بین می رود. زیرا شیر شتر غریزه و سنت است پخته و حلال رزق و گفته شد که وفای به نذر است برای فرموده حق تعالی: (هر طعام بر بنی اسرائیل حلال بود مگر آنچه اسرائیل بر خود حرام کرده است) گفته شد. که گوشت و هویج و شتر دوشنده است و هر که سوار آن شود زنی صالح است. و از ابن سیرین متصرف (و روایت شده) بود که از مردی پرسیدند که شتری را دید و گفت ازدواج می کند و دیگری از مردی پرسید که گویی شتر رانده است و گفت: مقام و اطاعت زن

همچنین معنی گوسفند در خواب:

گوسفند در خواب: غنیمت، و از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود: در خواب دیدم که به گوسفندان (سیاه) آمدم و عرب آنها را ترجیح داد. سپس به گوسفندان سفید رسیدند و آنها را به عجم دادند.»

و هر کس ببیند که گوسفندان و بزهای زیادی رانده می شود، ولایت عرب و عجم است و آنها را با شیر می دوش و از پشم و پشم آنها می گیرد، مالی از آنها به او می رسد.

و هر که خواب گوسفندی ببیند سعادتش یک سال طول می کشد و سر گوسفندان و گله هایشان زیاد می شود و گوسفندان غنیمت زیاد می شوند و اگر بیند که از کنار گوسفندان گذشتند. مردان گوسفندی که رویایی ندارند

و هر که ببیند در راه رفتن گوسفندی را دنبال می‌کند و به او نمی‌رسد، دنیا او در سالش به هم می‌ریزد و آنچه را که می‌خواهد حرام می‌شود – و ساز و کارش پول زن و بز است. کنیز یا زن فاسد زیرا برهنگی او بدون گناه آشکار است و چاق غنی و لاغر فقیر است و کلام بز حکایت از باروری و نیکی دارد و موی بز پول است و برج جدی پسر اوست و آغوش زن عرب و ملاقات گوسفندان در جایی که مردان در امری با یکدیگر ملاقات کنند و هر که گوسفندان را بچراند بر مردم حاکم است.

تعبیر خواب شتر در خواب تعبیر شتر در خواب ابن سیرین

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا