موز در خواب از تعبیر خواب ابن سیرین

موز در خواب

در این مطلب از کتاب تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر موز در خواب را مشاهده خواهید کرد.

موز: موز در خواب برای سالک دنیا رزقی است که به اقتضای اصلش به دست می آورد و برای طالب دین به اراده و قوت در عبادت به آن می رسد و اسیدیته آن تغییر نمی کند. در فصلش و پول جمع آوری می شود و درخت آن از سخاوتمندانه ترین درختان است و برگ هایش بهترین و پهن ترین برگ هاست و تعبیر آن برای کسانی است که درخت آن به آنها منتسب است. میوه ها و سبکی آن و تعجیل در ظهور و سود آن برای اهلش جز انگور سیاه و انجیر که هیچ خیری در آنها نیست.

و هر کس ببیند که از میوه ها چیزی برداشت، در زمان او اشکالی ندارد، اگر در آن از اقسام خیری که از نظر رزق و دین و علم وصف شده، مطلوب باشد. درخت در حالی که نشسته است، زیرا پولی است که بدون زحمت و خستگی به او می رسد، پس درخت با او به آنچه موافق بود با او گفت و آنچه در این باره گفته می شود چیز عجیبی است که مردم از آن تعجب می کنند.

تعبیر خواب موز در خواب تعبیر موز در خواب ابن سیرین

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا