خانه در خواب از تعبیر خواب ابن سیرین

خانه در خواب

ممکن است بسیاری برای دانستن معنای خانه در خواب تعابیر زیادی را بپرسند و ما در این مقاله به تعبیر خانه در خواب از کتاب تعبیر خواب ابن سیرین پاسخ خواهیم داد.

خانه در خواب

خانه در خواب: خانه مرد، زن پنهان او در خانه اش است که به آن پناه می برد و از آن گفته اند که اگر ازدواج کرد وارد خانه او شد) پس او را به خاطر آن که در آن است و در خانه اش عورت اوست، خوانده می شود. صورت و کمد و کمد باکره است مثل دختر یا دختر خوانده اش چون محجبه است و مرد نمی تواند

و چه بسا خانه او بر بدن او نیز دلالت دارد و خانه خدمت کنیز و انبار گندم، مادرش است که دلیل زندگی او با شیر برای رشد و تربیت بوده است و چاقو حکایت از خادمی است که برای جارو کشیدن. و شستشو

و چه بسا دلالت بر همسری دارد که برای رفع حاجت با او خلوت می کند و از فرزند و سایر اعضای خانواده خود بی بهره است و نمای شخصی از پنجره خانه حکایت از مشاهده واژن یا مقعد همسرش دارد. پس آنچه به نقص یا اضافه یا تخریب یا تعمیر برمی گردد به انتساب او برمی گردد، مانند این که بگوید دیدم خانه جدیدی ساختم، اگر بود مریض شفا یافت و بدنش سالم بود. اگر در خانه مریضی باشد، این نشان دهنده حقانیت اوست، جز اینکه عادتش این است که مرده را در خانه اش دفن کند، این قبر بیمار در خانه است، مخصوصا اگر در جای غیر ممکن ساخته شده باشد. یا با سفید پوشیده بود یا در آن وقت گل یا باد در خانه بود یا آنچه مصیبت نشان می دهد و اگر مریض نباشد اگر مجرد باشد ازدواج کند یا بدهد دختر ازدواج می کند و در صورت پیری او را به او معرفی می کند یا بنا به ظرفیت و خطر خانه صیغه می خرد.

خانه در خواب

تعبیر خواب خانه

 • و هر که ببیند خانه جدید را ویران می کند، گرفتار نگرانی و بدی می شود و هر که خانه ای بسازد یا بخرد، به خیر بسیار مبتلا شود.
 • و هر کس ببیند که در خانه ای جدید و مجهول و مجهول و جدا از خانه ها است و با آن سخنان بدی است قبرش می شود.
 • و هر که ببیند در خانه ای محبوس شده و در آن قفل و قفل شده است و خانه در میان خانه هاست، خیر و عافیت می یابد.
 • و هر کس ببیند که خانه یا دکلی تصرف کرده است، روزی زنی را حمل می کند، و اگر خانه یا دکلی او را حمل کند، زن روزی را بر دوش می گیرد – و درب خانه زن است و سقف آن.
 • و هر کس ببیند که دری را ببندد با زنی ازدواج کند و درهایی که باز می شود درهای رزق و روزی است و دهلیز به دست او بنده ای است – حلال و عقد و فرمان قوی می گیرد. محل
 • خانه در خواب:

 • و هر کس ببیند که وارد خانه ای شده و در آن را بر روی خود بسته است، از نافرمانی خدای سبحان خودداری می کند، زیرا خداوند متعال می فرماید (و درها بسته است).
 • و هر که ببیند از خانه تنگ بیرون می آید از غم و اندوهشان بیرون می آید و خانه بی سقف است و خورشید یا ماه در آن طلوع کرده است – زن در آنجا ازدواج می کند.
 • و هر کس در خانه خود خانه وسیع و گل آلودی ببیند که در آن نبود، زنی صالح است که از آن خانه خودداری می کند، آن زن او را دید، پس مردی نیز، و اگر دید که به خانه ای پاشیده شده است. ، به قدر خیس و به قدر گِل به زنی مبتلا شد، بعد می رود و درست می شود.
 • و هر کس ببیند خانه ای را نقش می بندد یا آن را زینت می دهد، در خانه نزاع و آشفتگی به وجود می آید و خانه نورانی دلیل بر خیر و نیکی است – اخلاق زن.
 • خانه در خواب خانه در خواب ابن سیرین تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب خانه

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا