تعبیر آب در خواب ابن سیرین و معانی آن

آب در خواب

در تعبیر آب در خواب تعابیر زیادی وجود دارد، همچنان که دیدن آب آشامیدنی با دیدن آب یکسان در موقعیت های مختلف تعبیر متفاوتی دارد.

آب در خواب: بیانگر اسلام، علم، حیات، باروری و رفاه است، زیرا هر چیزی در آن حیات است، چنان که خداوند متعال فرمود: «ما به آنها آب می‌نوشیم تا با آن وسوسه شوند».

و چه بسا دلالت بر نطفه باشد زیرا خداوند متعال آن را آب نامیده است و عرب آب فراوان را نطفه می گویند و دلالت بر مالی دارد زیرا با آن کسب درآمد می کند پس هر که از چاه یا پوست آب شیرین و زلال بنوشد و آخرش را جذب نکند. اگر مریض باشد از بیماری شفا می یابد و عمرش طول می کشد و عجله نمی کند و اگر مریض نبود اگر مجرد بود ازدواج می کرد زیرا از نوشیدن آن لذت می برد و از آب نازل می شد. حتی اگر ازدواج کرده باشد و در شبی که با او ملاقات کرده و از او لذت می‌برد ازدواج نکرده باشد، و اگر هیچ چیز ممکن نبود، اگر کافر بود مسلمان می‌شود و اگر می‌بود علم می‌کرد. نیکو و برای علم سالک و اگر تاجر بود، مگر اینکه وارد آبی شود که آن را خراب کند، در حرامش وارد شود و گناهش مانند نوشیدن آن از خانه اهل ذمّه است، پس هر دو علم فاسد است. و آمیزش بد، یا آنچه کثیف است، و اگر آب کدر یا تلخ یا فاسد باشد، مریض می شود یا درآمدش را تباه می کند، یا رزقش را می گذراند، یا عقیده اش را تغییر می دهد.

آب در خواب

یا

هر کس آب را در ظرف حمل کند اگر فقیر باشد از مالی بهره می برد و اگر مجرد باشد ازدواج می کند و اگر متاهل باشد زن یا کنیزش او را از آن می برد اگر او بود که آب را خالی کرد. آب در ظرف یا زنش یا خادمش از چاهش یا مخزنش یا کاسه آبش که در بین مردم رایج بود، فتنه بر آنها وارد شد، یا فتنه عاشقشان شد، یا بیماریها یا گرفتاریها، و اگر که در خانه معینی بود به موضوع آن می نگریست یا در وداع مسافر یا در بدی و گمانه زنی در میان ساکنان آن یا بلایی که از بیماری یا قدرت به او می رسد و همینطور جریان آب در محلی. و یا رکود آن از جمع مردم خبر می دهد و جاری شدن آن در مکان های گیاهی از باروری و فراوانی و تسلط آن بر خانه ها و خانه ها از چشم زمین یا سیلاب های آن خبر می دهد، امتحانی از سوی خداوند متعال بر اهل آن مکان است. یا طاعون فراگیر یا شمشیر نابودکننده که خانه‌ها را ویران می‌کند و مردم را در آن غرق می‌کند، یا جزای سلطان است یا طاعون بلاها.

اگر او آن را دید

به او آب در جام می دادند، این نشانگر فرزند بود و اگر آب زلال در جام می خورد، از پسر یا همسرش خیر می گرفت، زیرا لیوان ذات زن است و آب جنین است.

و گفته شد که چشمه آب برای اهل صالح خیر و برکت است، به فرموده حق تعالی: «ان دو چشمه در آنها جاری است.» و برای غیر اهل صالح بلا است. و آبی که از دیوار منفجر می شود غم و اندوه مردان است مانند برادر و داماد یا دوست دائمی اگر آن مکان صاف باشد غم است یا سلامتی بدن و بس. در چشم اگر دوشیزه نباشد و اگر دوشیزه باشد بهترین همسایه برای صاحبش زنده و مرده تا روز قیامت است و بعضی گفتند هر که دید خانه اش است چشمه‌ای آب روان، آنگاه حوری می‌خرد، و اگر ببیند که چشم‌ها منفجر شده است، در عتاب و آب زلال و ارزانی و عدالت به دست می‌آورد.

آب در خواب اثر ابن سیرین

و هر کس در خواب ببیند که در بیداری زیاد آب نوشید، عمرش طولانی می شود و گفته شد که نوشیدن آب ایمن از دشمن و جویدن آن شفای پریشانی و سختی زندگی است. و دراز كردن دست در آب و هم زدن پول و دور انداختن آن و آب راكد در هر حال از آب روان ضعيفتر است و گفته شد كه آب راكد حبس است پس كيست كه ديد در آب راكد افتاد پس زندانی و مضطر و آب شور مضطرب شد

و آب سیاه اگر از چاه خارج شود زنی است که با او ازدواج می کند و هیچ خیری در آن نیست و آب گرمی که بسیار گرم است اگر ببیند که در شب یا هنگام استفاده می کند. روز به شدت گرفتار سلطان می شود، و اگر ببیند که شبانه از آن استفاده می کند، گرفتار جن می شود و آب گل آلود سخت و خسته است و نوشیدن آن بیماری است. کف آب پولی است که خیری در آن نیست.

آب در خواب

تعبیر آب در خواب

آب در خواب: هر که ببیند به آب زلال می نگرد و صورت خود را در آن ببیند چنانکه در آیینه می بیند، به خیر بسیار می رسد، نگهبانی می داد و نگهبانی نمی داد و وضو است. از آبی که مکروه نباشد، زلال باشد یا گل آلود، گرم باشد یا سرد، بعد از پاکی که با آن وضو گرفتن جایز است، زیرا وضو در تفسیر قویتر از خروجی های آب و اختلاف آن است.

و کی دید

او در آب بسیار عمیقی است و در آن فرود آمد و به قعر آن نرسید، زیرا از بسیاری از امور دنیوی متاثر می شود و مالی می شود.

آب در خواب

و هر که در خواب ببیند که آب بسیار می نوشد عمر طولانی و عمر نیکو باشد و اگر از دریا بنوشد از پادشاه مال گرفت و اگر از نهر بنوشد به دست آورد. آن را از یک مرد

دیدن آب در خواب

و هر کس ببیند که با آن آب می کشد و باغ یا گاوآهن را سیراب می کند، از زنی سود می برد و اگر باغ یا خوشه گندم ثمر دهد، محصول از آن زن مال و پسر می دهد، و او. باغ و محصول را آبیاری کرد و با همسرش آمیزش کرد و آب در جام شیشه ای است و به دنیا آمد پسر مرد ولی مادر ماند.

از ابن سیرین درباره زنی پرسیدند که دیده شد که به او آب می دهد، گفت: این زن از خدا بترس و بین مردم باطل مکن.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا