تعبیر خواب جنگ از کتاب ابن سیرین

تعبیر خواب جنگ

تعبیر خواب جنگ از کتاب دایره المعارف تعبیر خواب ابن سیرین ….

تعبیر خواب جنگ:

جنگ در خواب با سه نفر است که یکی بین دو حاکم و دومی بین حاکم و رعیت و سومی بین رعیت است و اما جنگ بین دو حاکم نشان دهنده نزاع یا بیماری همه گیر است. از آن به خدا پناه ببر

و هر که ببیند سربازان دور هم جمع شده اند، حکایت از هلاکت ستمکاران و حمایت از صالحان دارد، چنانکه خداوند متعال می فرماید: لشکر بیاوریم که بر آنان سبقت ندارد.

تعبیر خواب جنگ

تعبیر خواب جنگ:

و ديدن سرباز با تازيانه يا كمان در دست، گواه رزق و روزى اوست و ديدن غبار دليل بر سفر است و گفته شد كه اگر رعد و برق همراه او بود، دليل بر خشكسالى و پريشانى است. به گواه فرموده ی حق تعالی: وجهه ها در آن روز خاک بر آنهاست و توده ای بر آنها چیره می شود و از آن خاک است و گفته می شود هر که خاک بر آن دید سفر کرد و گفته شد. که در جنگ تمویل کرد و هر که بر اسب سوار شد و با فعالیت بر آن دوید تا غبار فوران کرد، پس کار خود را بالا می برد و او را بیهوده می برد و به باطل و اسراف در آن می پردازد و فتنه انگیزی می کند زیرا فعالیت در تفسیر باران است. و غبار فتنه است

و اما علم، دانشمندی است که زاهد یا مرفه باشد، اسبی است که مردم در گفتار او از او پیروی می‌کنند: «و نشانه‌ها و به ستاره هدایت می‌شوند.» و پرچم‌های سرخ نشان دهنده شادی است. رنگ زرد نشان دهنده وقوع بیماری همه گیر در ارتش است، رنگ سبز نشان دهنده سفر به نیکی، سفید نشان دهنده باران و سیاه نشان دهنده خشکسالی است، و می گفتند هر که بنری ببیند در کشورش ذکر می شود. حیران، اگر در خواب علم ببیند، بیانگر تبدیل اوست، چنانکه خداوند متعال می فرماید: «وَ إِنَّ الْعَلْمُ لَعْمَلُ السَّاعَةً فَتَعْلَمُوا بِهِمْ مَا تَسْبَعُونَ».

و پرچم زن شوهر است و پرچمی که به عالم زاهد منسوب است اگر سرخ باشد شادی و سرور است و اگر سیاه باشد از آن سیاهی می بیند و گفته شد. که پرچم های سیاه نشان دهنده باران عمومی و پرچم های سفید نشان دهنده باران و پرچم های قرمز نشان دهنده جنگ است.این رویا محقق شد.او با سه بزرگوار ازدواج کرد که همگی او را از ریشه درآوردند و همینطور بود.جنگ برای همه مردم مزاحمت است به جز برای فرماندهان و صاحبان ارتش و هر کس با سلاح یا به دلیل سلاح کار کند، شواهد خوبی دارد.

تعبیر خواب جنگ

همچنین در تعبیر خواب جنگ

پس صلاح و شمشیر مرد و سلطان به دنیا آمد و کلاه او زاده شد و بدون نعل به دنیا آمد پس هر که ببیند شمشیر به دست گرفته است فرمان بزرگی دارد زیرا گردن امانت و آهن است. قوی است، اگر ببیند شمشیر را وزن می کند و در زمین می کشد، فرمانش را سست می کند، زنش به او تیغ داد، یا زنش به او تیغ داد، پس مرد به دنیا آمد، اگر دید. که به زنش شمشیر در غلاف داد، دختری به دنیا آمد و اگر در غلافش داد پسری از او به دنیا آمد و گفتند دختر شجاع، صفر ثروتمند به دنیا آمد. سرب زن زاده شد و چوب منافق به دنیا آمد

رویای جنگ:

و هر کس ببیند که شمشیر خود را در حال زنگ زدگی کشیده است، پسری زشت خواهد داشت و اگر شمشیر در غلاف شکسته شود، فرزند در شکم مادرش می میرد و اگر غلاف شکسته و شمشیر شکسته شود. کشیده شده زن می میرد و بچه به دنیا می آید او را آماده کن، اگر شمشیر بریده و می درخشد حرفش درست و شیرین است و اگر شمشیر سنگین باشد با کلماتی صحبت می کند که طاقت ندارد. و اگر در شمشیر عیب باشد زبانش از تکلم آن عاجز است، شمشیر دارد و زن اوست، چنانکه لقمان در مورد شمشیر گفت: آیا نمی بینی ظاهرش چقدر زیباست و اثرش چه است. زشت تر است؟

تعبیر خواب جنگ:

از تعبیر خواب جنگ ابن سیرین:

و هر کس ببیند که دو یا سه شمشیر به دست می گیرد و آنها را قطع می کنند، زن خود را سه طلاق می دهد و گفته می شود که هر که ببیند شمشیر کشیده است، از مردم شهادت می خواهد و آنها انجام می دهند. آن را انجام ندهید، زیرا خداوند متعال می فرماید: «شما را با زبان های آهنگری می زنند» یعنی شمشیرها، در حرام و شمشیر اگر کنار گذاشته شود، مرد نیرومند و یاور است، و هر که باشد. کنیز بدون شمشیر می پوشد، سپس امانت می گیرد و ایستاده شمشیر پدر یا عمو است و مادر یا عمه گفته اند، در آن به گفتار نسبت داده شده، سپس فصاحت اوست. اگر منسوب به پسر بود پس خوشش آمد و اگر شمشیرها را با نیزه دید، آفت است و گفته شد شمشیر بر خشم بیننده و شدت امر او است. مردی آمد.» ابن سیرین

گفت: مردی را دیدم که در وسط این مسجد، یعنی مسجد بصره، برهنه ایستاده و شمشیری در دستش بود.

تعبیر خواب جنگ

پس سنگی زد و آن را شکافت، ابن سیرین گفت: «این مرد باید حسن بصری باشد.» آن مرد گفت: «به خدا اوست.» ابن سیرین گفت: «فکر کردم که او همان است.» که منحصراً خود را وقف دین به محل مسجد کرد، در حالی که راه می رفتم، انتهای آن را در خاک می گذاشتم، چنان که مرد چوب می گذارد، ابن سیرین گفت: آیا زن می تواند طناب داشته باشد، گفت: آری. گفت: انشاءالله پسری به دنیا خواهد آورد.

و هندی دلیر را دید که گویا شمشیر را فرو برده و دید خود را به گذرگاهی محدود کرده است، پس گفت: پول دشمنت را می خوری و اگر ببینی چنان است که شمشیر تو را فرو برده است. و تو را زنده نیش زد.» مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: «دیدم سیاهپوستی را گرفتم پس شمشیر را بر او گستردم تا بر او آمدم.» سلاح قدرت است و شمشیر کشته شد. نزاع با قوم است، و زدن با شمشیر زبان و دست را می‌گشاید، اگر قدرتی شبیه شمشیر در آنها باشد و شمشیر به خودی خود بدون هیچ سلاحی، پسری به دنیا می‌آید.

همچنین

اگر شمشیری در دست ببیند آن را بر سر بلند کرده و قصد ضربه زدن به آن را نداشته باشد به مقام معروفی می رسد که در آن شهرت دارد و خنجر زدن به نیزه عیب است. و مصیبت و از این جهت گفته شد که افترا زدن چاقو و تهمت است و نیزه گواه بر حق است و گفته شد سفر است و گفته شد که زن

و هر کس نیزه ای در دست خود ببیند پسری برای او متولد می شود و اگر دو دندان در آن باشد پسری است که سرپرستی مردم را بر عهده دارد.

رویای جنگ:

از تعبیر خواب جنگ ابن سیرین:

و هر کس در حال سوار شدن نیزه ای را در دست خود ببیند، در جلال و بلندی حجت است و شکستن آن در دست سوار است و آنان در اختیار او هستند و شکستن نیزه منسوب به پسر یا برادر عیب فرزند و پایین است، پسر یا برادر و نیزه دلالت بر آن چیزی است که نیزه دلالت می کرد (و روایت شده است) که مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: دیدم گویی دارم. نیزه ای در دستم در حالی که جلوی شاهزاده راه می رفتم.»

و این را گفت

ابا مخلد در خواب دید که نیزه ای به او دادند رودینیه پسری به دنیا آمد و نامش را رودینیه گذاشت مرد نیکو پس هر که ببیند تنبلی مردی است تنبلی یاری می طلبد. از مرد اگر تنبلی به گردن تنبلی بیفتد.

کمان صلیب رسول است و هر که ببیند تیر انداخته به هدف نمی خورد.

زیرا در حاجت رسولی می‌فرستد ولی برآورده نمی‌کند، اگر به مقصود رسید، آن را برآورده می‌کند، اگر کمان زوج باشد، کتابی است که در آن سخنان راست است، و اگر کمان کرسی باشد. تمام می شود، آن گفتار پذیرفته می شود، اگر راست می گوید، به آنچه می گوید عمل می کند، و اگر ببیند که زنی او را انداخت و به قلبش زد، با او شوخی می کند، پس دلش به آن می چسبد. اگر کمان طلایی باشد، پیامی است برای زن یا به خاطر یک زن، بدون پر، زیرا رسول مهار شده است، و تیغه در کمان پولادی پیام قدرت و نیرومندی است، و تیغه از آن ساخته شده است. گلوله، پیامی در ضعف، و از صفر کالای دنیوی

طلا پیام نفرت است، حتی اگر کمان پولادی آن بدون تیغ ​​باشد

پیامی به زن می خواهد و رسولی را نمی زند، اگر بدون بالا باشد، رسول بلاتکلیف است و تلاطم تیر، خوف رسول برای خود است، و تیر وارونه اگر زن ببیند. آن را در تیرک، سپس روی برگرداندن شوهرش از اوست، و گفته شد هر که کمان ببیند تیرهایی از آن پرتاب می کند، پس کمان پدر است و چه بسا تیرانداز مردی بوده که او را غیر از پدر تربیت کرده است. ، و تیر ولایت است

و گویند هر که تیری در دست ببیند مقام و شرف و مال به دست آورد و گفتند هر که تیری در دستش دید مژده آمد و دید که به تیر می زند پس. دید خود را به عبور محدود کرد و گفت تو را به غیبت و کنایه نسبت می دهند و چنین شد و کمان شکست و ناتوانی او در انجام پیام و تیر به زن و شوهر و ترك گوي يا قصبه مي گويند، پس هر كه ديد كور به او دادند سلطاني را مي زند و مي گويند ترك زني است كه حافظ يا حافظ دشمنان است و ترك مأمور است براي اهل ایالت و مجرد زن است تیراندازی با تیر در اصل کلمه در پیام است و کمان زن زود زاده و پسر و برادر و مسافرت یا تقرب به خداوند متعال است و کمان در پوشش پسر در شکم مادر و کمان با سلاح های دیگر سلطان است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا