تعبیر شیر در خواب ابن سیرین، رؤیت خیریه.

تعابیر زیادی از شیر در خواب وجود دارد، اما در این مقاله تعبیر آن را به دایره المعارف تعبیر خواب ابن سیرین، بزرگترین دایره المعارف تعبیر خواب اختصاص می دهیم.

 • کسي که شير را مي مکد چه پسر باشد چه مرد و چه زن و اگر زن شيرده باردار باشد از وضع حمل در امان است و در مورد نفس راحتي اين دليل بر اين است که آنچه را که موجب مي شود انجام مي دهد. غم و اندوه
 • اگر ببیند از انگشت شستش شیر بیرون می آید و از انگشت سبابه اش خون بیرون می آید در حالی که از آنها می نوشد، با مادر زن و خواهرش همبستر می شود.
 • از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که فرمود هر که ببیند شیر می خورد فطره طبیعی است (ابوسعید می گوید) دیدن شیر در سینه زن و مرد پول است. و جاری شدن شیر از آن فراوانی مال است، دنیا بر آنان و بر آنان بسته می شود و برخی از آنان گفتند که هر که دید زنی را شیر می دهد مال و منفعت به دست آورد.
 • شیر در خواب

  تعبیر شیر در خواب

 • و پیدایش شیر از زمین و خروج آن از آن دلیل بر ظهور ظلم و دوشیدن نطفه از جایی است که به حساب نمی آید و مکیدن انسان از سینه خود دلیل بر خیانت است. شیر شکار و پشه بین او و دشمنانش حسنه است و هر کس از شیر زنده بنوشد عملی انجام می دهد که خدا را خشنود می سازد و گفته شده است که هر کس آن را بنوشد آسوده می شود و از بلاها نجات می یابد.
 • در شیر کشک خیری نیست و گفته شد رزق مسافرت است و دوغ ترش رزق و درد بعد از آنهاست و گفته شد حرام مال و معامله با مردمی که خوب نیستند زیرا کره آن از آن برداشته شده و گفته می شود که سبیلش از کسانی است که خیری در آن ندارند.
 • سرمایه خالص و ماست در یک خسته لمس کردن او را آتش می زنند
 • شیر در خواب

  تعبیر شیر در خواب

 • مردی نزد ابن سیرین آمد، گفت: دیدم دو ظرف در دستم است، یکی شراب و دیگری شیر. ” آنگاه طولی نکشید که عزل شد و والی شد و برای والی شراب نوشید که منزوی و انفاق کرد.
 • بنایی با خشت و گل مردی است که مردم را حلال جمع کند و با خشت و گچ بسازد و هر چیزی که زیر آن آتش افروخته شود خیری در آن نیست.
 • و شیردار پول جمع می کند و اگر ببیند شیر را زده و خشک کرده است پول جمع می کند.
 • مخلوط شیر، زن روستایی است قرض دارد و با گچ، دنیایی است که آن را برمی گرداند، و با مزدش مالی است که در اختیار او قرار می گیرد (حرام) و گفته می شود او زن ریاکاری است.
 • اگر شیر جمع شود و در ساختمان استفاده نشود درهم و دینار است
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا