تعبیر خواب دریا در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دریا

از جمله تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر دیدن بخور در خواب است و در تعبیر آن آمده است:

دریا در تفسیر سلطانی قدرتمند و با عظمت است، همانطور که دریا بزرگترین رودخانه است.

و هر کس ببیند که در دریا غواص است تا مروارید بیرون بیاورد، از پادشاهی گنج یا پول طلب می کند و حصیری از درخت خرما مانند موی گوسفند است و زمین از چوب مانند نقشی در بدن است. .

و اما آب دلالت بر اسلام و علم و حیات و باروری و آبادانی دارد، زیرا هر چیزی در آن حیات است، چنانکه خداوند متعال فرمود: از چاه یا آب، و آخر آن را نگرفت، اگر مریض بود. از بیماری شفا یافت و عمرش دوام یافت و مرگش شتاب نکرد.

تعبیر خواب دریا

و اگر مریض نبود، اگر مجرد بود برای لذت نوشیدن آن و فرود آمدن آب از بالا به آلتش، و اگر ازدواج کرده بود و در شبی که با او ازدواج می کرد، ازدواج نمی کرد. از او لذت می‌برد و اگر هیچ اتفاقی نمی‌افتاد، اگر کافر بود مسلمان می‌شد و اگر صالح بود و برای علم طلب می‌کرد، و اگر تاجر بود به دنیای حلال می‌رسید، مگر اینکه چیزی که آن را خراب می‌کرد وارد شود. آب و این که در حرام و گناه آن وارد شود، مانند آن که از خانه های اهل ذمه آن را بنوشد، یا علم فاسد و معاشرت بد، یا چرکین، و اگر آب کدر یا تلخ یا تلخ باشد. متعفن می شود، مریض می شود، درآمدش را تباه می کند، یا معیشتش از بین می رود، یا ایدئولوژی اش تغییر می کند.

و مكانى كه از آن نوشيد و ظرفى كه در آن بود و اما كسى كه در ظرف آب مى برد اگر فقير بود از مال بهره مى برد و اگر مجرد بود ازدواج مى كرد.

تعبیر خواب دریا

و اگر ازدواج کرده بود زن یا کنیزش او را از او می برد و اگر او بود که آب را در ظرف می ریزد یا زن یا خدمتکارش از چاه یا مخزنش یا کاسه آبش.

تعبیر خواب دریا

و اما جاری شدن آب در خانه ها و ورود آن به خانه ها، خیری در آن نیست.

اگر مریضی می مرد، مردم با گریه و اشک او را در ترحیم می طلبیدند.

همین طور اگر در خانه زهکشی باشد یا چشمه در آن منفجر شود، بر مرگ مریض یا وداع مسافر یا بدی و گمان اهل آن یا مصیبتی است که به آن می رسد. آن را از بیماری یا قدرت، از باروری و فراوانی و تسلط آن بر خانه ها و چرخش از چشم زمین یا سیلاب های آن خبر می دهد، بلایی از جانب خدای متعال بر اهل آن مکان است، یا طاعون فراگیر. شمشیر نابودکننده ای که خانه ها را ویران کرد و مردم را در آن غرق کرد، وگرنه مجازات سلطان یا بیماری طاعون بود، اگر ببیند که در جام به او آب داده اند، نشان می دهد که پسر، و اگر او آب زلال را در فنجان نوشید، بهترین پسر یا همسرش را به دست آورد، زیرا شیشه یکی از ذات زنان است.

تعبیر خواب دریا

و آب جنین است و بعضی گفتند هر که ببیند آب گرم می نوشد غم او را می زند و اگر ببیند که در آب زلال افکنده می شود تعجب می کند.

و انفجار آب از دیوار غم مردان، مانند برادر، برادر شوهر یا دوست.

اگر ببیند که آب منفجر شد و از خانه بیرون آمد، از همه نگرانی ها خلاص می شود و اگر از آن بیرون نیامد، نگرانی دائمی است، هر که ببیند خانه اش در چشمه است. آب روان، کنیز می‌خرد، و اگر ببیند که چشمش منفجر شده است، در عتاب و آب پاک و ارزانی و عدل به دست می‌آورد.

تعبیر خواب دریا

پس هر کس ببیند که در دریا فرو رفته است، وارد کار پادشاه یا سلطان می شود و اگر ببیند که مروارید بیرون آورده است، از پادشاه کنیزکی می گیرد که او را به دنیا می آورد. او پسری زیباست، به قول خداوند متعال (گویا مرواریدهای پنهانی هستند) اللؤلؤ و القصار مردانی مردانه و واعظی هستند که عده ای از گناهانشان توبه می کنند. گفت: مردی است که صدقه مردم را به دست می برد یا ناراحتی را برطرف می کند زیرا کثیفی در لباس گناه یا نگرانی است.

باران حاکی از رحمت و دین و امداد و مدد و علم و قرآن و حکمت خداوند است زیرا آب حیات خلقت و خیر زمین است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا