دیدن آتش در خواب به روایت ابن سیرین و امام صادق

دیدن آتش در خواب به روایت ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب آتش در خواب یکی از مواردی است که در ابتدا آزاردهنده به نظر می رسد، اما اجازه دهید تعبیر خواب آتش در خواب را با توجه به تعابیر تعبیرهای بزرگان خواب روشن کنیم.

تعبیر خواب آتش به روایت ابن سیرین

ابن سیرین بر اساس تعبیر خواب آتش به آیاتی از ذکر حکیم، و با توجه به اینکه آتش همیشه در قرآن نماد عذاب قیامت است، اگر بیننده در خواب آتش ببیند، این رؤیت بیانگر این است که به دام می افتد یا که بین او و یکی از نزدیکانش وسوسه ای پیش آید.

 • مشاهده آتش سوزی در زمین کشاورزی حکایت از متروک بودن و بایر بودن این زمین دارد.
 • دیدن شخصی که راه را آتش می زند، این رؤیت نشان می دهد که بین مردم اختلاف می افکند.
 • مشاهده آتشی که در خانه یک فرد ثروتمند شعله ور می شود، این رؤیت حاکی از شیوع طاعون و بیماری های خطرناک در بین مردم است.
 • شخصی که آتشی را از سر یا بین دستانش بیرون می‌بیند، نشان می‌دهد که بیننده رویا موقعیتی معتبر خواهد داشت.
 • تعبیر خواب آتش در خواب برای یک پیشرو صادق

 • دیدن آتش در خواب برای مرد یا زن مجرد، بیانگر ازدواج در این سال است و خداوند اعلم.
 • شخصی در خواب می بیند که از خانه ای آتش بیرون می آید او هیچ مدرکی از بدبختی هایی که برایش می آید از غریبه ها نمی داند.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که لباس هایش آتش می سوزد، بیانگر این است که در زناشویی دچار مشکل می شود.
 • اگر در خواب ببیند که آتش بدون دود از خانه بیرون می‌رود، بیانگر این است که به حج می‌رود.
 • تعبیر خواب آتش سوزی در خانه چیست؟

 • دیدن آتش سوزی در مانتو، اما بدون سوختن قسمت هایی از خانه، این دید برای صاحبش خبر خوشی دارد.
 • اگر متأهلی در خواب ببیند که آتش اتاقی را می سوزاند خواب او نشان دهنده مشکلات زناشویی ناشی از حسادت است.
 • اگر متأهلی در خواب ببیند که یکی از دوستانش خانه اش را آتش می زند، بیانگر آن است که دچار مشکل می شود.
 • دیدن آتش در خواب در خانه ای غیر از خانه بیننده، بیانگر آن است که او پول زیادی به دست خواهد آورد.
 • تعبیر خواب روشن کردن آتش در زمستان چیست؟

  اگر کسی ببیند که در حالی که هوا بسیار سرد است آتش روشن می کند، نشان دهنده آن است که بیننده خواب پول زیادی به دست می آورد.

  رویای آتش در جاده

 • اگر انسان ببیند در جاده آتش می زند، نشان دهنده این است که به زودی ماشین خواهد داشت و خدا اعلم.
 • اگر شخصی ببیند که شخصی در حال آتش زدن جاده است، این دید نشان می دهد که دچار حادثه رانندگی می شود.
 • اگر شخصی ببیند که در جاده آتش می سوزد و او را می سوزاند، نشان دهنده رفع ناراحتی بیننده خواب است.
 • برای استعلام تعبیر رؤیا لطفاً خواب و وضعیت اجتماعی بیننده را به تفصیل بنویسید تا پاسخ و تعبیر کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا