تعبیر دیدن درخت خرما در خواب برای زن مجرد، زن متاهل یا زن باردار.

تعبیر دیدن درخت خرما در خواب برای زن مجرد، زن متاهل یا زن باردار.

تعبیر دیدن درخت خرما در خواب برای زنان مجرد و متاهل و باردار دیدن نخل یکی از مواردی است که آرامش و آسایش روانی را به همراه دارد تمام تعابیر وجود نخل در خواب نشانگر آن است که مژده و فرا رسیدن خیر و روزی را در چند جای زیر با تعبیر دیدن نخل در خواب آشنا می کنیم.

تعبیر ابن سیرین از دیدن درختان خرما در خواب

ابن سیرین دیدن درخت خرما در خواب را به چند صورت تعبیر کرده است، زیرا می تواند نماد یک همسر خوب، یک مرد دانشمند و فرهیخته، فرزندان یا پول و ثروت باشد.

هر کس در خواب ببیند که هسته خرما به درخت بزرگی تبدیل می شود، دلالت بر پسر خردسالش دارد که بزرگ می شود و مردی نیکو و با اخلاق می شود، و هر که ببیند خرما بسیار دارد و صاحب آنهاست، دلیل بر بلندای امور است. و بلند مرتبه برای بیننده اگر مردی نخل ببیند و تاجر باشد، نشانة معیشت و انتفاع است، هر که درخت خرما را ببیند که گویا شکسته است، نشانة مصیبت است.

تعبیر دیدن میوه خرما در خواب

هر که در خواب درخت خرما را ببیند که میوه می دهد، این در تمام سال گواه بر خیر و برکت و روزی است، هر که نخل را دراز ببیند، نشان دهنده عافیت و خوشبختی و عمر طولانی و تندرستی است هر که خرما ببیند. به طور متراکم روی درختان نخل، این خبر از بازپرداخت بدهی می دهد.

تعبیر دیدن درختان خرما در خواب برای دختر مجرد

هر که ببیند خرما می کارد و دختر مجردی است، نشانه آمدن روزی است، ولی بعد از خستگی، دیدن نخل ها و میوه های آن برای دختر عموماً حکایت از برکت و پیوند و نزدیکی دارد. .

تعبیر دیدن درخت خرما در خواب برای زن شوهردار

اگر زن شوهردار ببیند که در حال کاشت نخل است، علامت آن است که بچه دار می شود و دیدن نخل در خواب زن شوهردار، بیانگر خوش اخلاقی شوهر و همچنین عمر طولانی اوست.

تعبیر دیدن درخت خرما در خواب زن باردار

اگر زن حامله در خواب نخل ببیند، دلیل بر این است که فرزند ذکور به دنیا خواهد آورد و روزی فراوان خواهد داشت.

تعبیر النابلسی دیدن درختان خرما در خواب

نبلسی دیدن نخل در خواب را به پول، زن، زمین یا دنیا تعبیر کرده است، نخل در خواب نیز ممکن است نشان دهنده طول عمر و سلامتی باشد، نخل خشک شده در خواب نشان دهنده مرد ریاکار است و دیدن کنده شدن درخت خرما از ریشه در خواب دلیلی بر شیوع بیماری همه گیر در این مکان است.

تعبیر ابن شاهین دیدن نخل در خواب

ابن شاهین دیدن نخل را در خواب به پسر صالح یا مرد نیکوکار و شریف تعبیر کرده است.

ابن شاهین دیدن شاخه های خرما را در خواب تعبیر کرده است که نشان دهنده مال حلال است هر که مجرد باشد و در خانه خود نخل ببیند با زنی از نسب پاک ازدواج می کند و اگر این درختان پژمرده شوند این بین آنها جدایی است و هر که نخل ببیند. پژمرده شدن و سبز شدن درختان خانه اش نشان از بیماری یکی از مردم و خانواده و شفای عاجل او دارد.

تعبیر دیدن نخل های کوچک در خواب

دیدن نخل های کوچک در خواب را می توان به دختر جوان تعبیر کرد و تعبیر به یک سال یا مدت معیشت محدود می شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا