تعبیر دیدن دانه ها در خواب به روایت النابلسی و ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن دانه در خواب النابلسی و ابن سیرین دیدن دانه در خواب تعابیر زیادی دارد ممکن است دلالت بر رزق و روزی فراوان داشته باشد و یا بیانگر غم و اندوه و مصیبت هایی باشد که از بیننده خواب عبور می کند تعبیرهای دیگری نیز دارد. که دلالت بر ازدواج و ازدواج و فرزند دارد و ممکن است بیانگر اعمال باطل باشد.تعبیرها بسته به نوع و کیفیت دانه ها متفاوت است و در اینجا تمامی تعابیر ممکن در مورد دیدن دانه در خواب را به شما نشان خواهیم داد.

تعبیر دیدن دانه در خواب

 • دانه های طعم شیرین را ببینید

  در خواب، نشانه خیر و رزق فراوان و سود و خوشی است که بر او چیره می شود.

 • هر کس در خواب ببیند که دانه ها آنقدر شیرین است که نمی تواند بخورد، بیانگر آمدن چیزهایی است که دوست دارد اما از آن بهره ای نمی برد.

 • هر که در خواب ببیند که قرص های شور است

  این نشان دهنده اتفاقات بدی است که برای او پیش خواهد آمد، چه غم و اندوه و چه از دست دادن مالی، تعبیر دیگری هم دارد: دلالت بر آشکار شدن چیزها و اسرار پنهان دارد.

 • هر که در خواب قرص های تلخ ببیند

  بیننده خواب یک فرد بیمار بود، بنابراین این نشان دهنده مرگ یا عذاب ناشی از بیماری است.

 • دانه های تلخ در خواب

  ممکن است برای زن و مرد نشان دهنده بیماری باشد و ممکن است نشان دهنده دوری و جدایی بین عزیزان یا از دست دادن چیزهای ارزشمند باشد.

 • در مورد دانه ها و تعبیر آن خواب ببینید

 • هر که در خواب ببیند که دانه ها رسیده است

  این نشان دهنده سودی است که نصیب بیننده خواب خواهد شد.

 • هر که دانه های گندیده را در خواب ببیند

  زمان زیادی می گذرد و در شرف نابودی است، این منادی اتفاقات بدی است که برای او اتفاق می افتد، خواه از دست دادن پول باشد یا غم و اندوه عمیق که برایش اتفاق می افتد، یا فقر یا از سر راه رفتن. از راهنمایی

 • اگرچه دانه ها خوب هستند، اما هنوز بالغ نشده اند

  این نشان دهنده اتفاقات خوبی است که در آینده نزدیک برای بیننده رویا رخ می دهد، مانند شادی بزرگی که بیننده خواب را خوشحال می کند.

 • تعبیر دیدن انواع دانه ها

  دیدن دانه های مختلف در خانه مانند لوبیا، نخود و کنجد در گندم و جو، منادی خوبی در خانه و فایده ای است که فرد از دانه ها به دست می آورد و خیر و برکت و بخشش و برکات بسیار. از جانب خداوند متعال به او می رسد، اگر دانه های خواب آسیب ببیند، بیانگر غم و اندوه است و نگرانی هایی که برای بیننده رخ می دهد.

  تعابیر مختلف در مورد دیدن دانه ها در خواب

 • دیدن تخمه کدو در خواب

  نشان دهنده مالی است که به نفع بیننده خواب است و خیری که به خانواده سرایت می کند.

 • دیدن دانه تربچه در خواب

  دلالت بر رزق حلال دارد که در سختی ها می آید.

 • بذر ریحان را ببینید

  در خواب بیانگر مواجهه و مقابله با نگرانی هایی است که برای او پیش می آید.

 • دانه های گرده را ببینید

  در خواب بیانگر بیماری و اندوه زیاد است.

 • دانه خردل را ببینید

  در خواب بیانگر فقر و بی پولی و غم از دست دادن عزیز است.

 • دانه گلرنگ را ببینید

  در خواب بیانگر روزی فراوانی است که خداوند به بیننده خواب می دهد.

 • دانه های کتان یا پنبه را ببینید

  در خواب بیانگر پولی است که از یک منبع غیرقانونی می آید و ممکن است نشان دهنده غم و اندوه و نگرانی باشد.

 • دانه های پیاز در خواب

  بیانگر رزق و روزی خوب و شادی به زودی به سراغ بیننده خواب خواهد آمد.

 • از این رو تمام تعابیر ممکن در مورد دیدن دانه در خواب را برای شما ارائه کرده ایم.

  هرکس دیدی داشته باشد و بخواهد آن را تفسیر کند، نظرات شما را از طریق سایت دریافت می کنیم و در اسرع وقت تفسیر را به شما ارائه خواهیم داد.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا