تعبیر خواب دیدن شیر در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن شیر در خواب: شیر سلطان جنگل است و این لقب به دلیل قدرت فوق العاده او و خطری که برای جان انسان دارد به وجود آمده است زیرا او قدرت زیادی بر سایر حیوانات و موجودات دارد.

دیدن شیر در خواب معانی زیادی دارد که بدی آن بیشتر از خوبی است، دانشمندان این رؤیا را بر اساس وضعیت بیننده خواب قبل از خواب و نوع شیر و وضعیت آن در خواب تعبیر کرده اند.

تعبیر خواب شیر

 • ديدن شير در خواب بيانگر سلطنت بزرگ و بزرگ براي بيننده است.

 • دیدن شیر در خواب به این معنی است که بیننده بر اطرافیان خود مسلط است و حرف او شنیده می شود و هیچکس نمی تواند در آن او را مرور کند یا با او مخالفت کند.

 • شخصی که در خواب می بیند که در خواب شیرها را چرا می کند و از آنها نمی ترسد، بیانگر این است که با پادشاهان، شاهزادگان و فرمانروایان همراهی می کند.

 • دیدن شیر سواری در خواب، گواه برآورده شدن آرزویی است که بیننده خواب آن را غیرممکن می پنداشت.

 • ممکن است نشان دهنده این باشد که خواب بیننده در زمینه کاری خود دارای موقعیت بالایی است و ترفیع می یابد.

 • و اما کسی که در خواب ببیند با شیری می جنگد و می جنگد، بیانگر جنگ بین بیننده خواب و دشمنانش است.

 • هر که موفق شود شیر را بکشد و از شر او خلاص شود، نشان می دهد که بر دشمنانش پیروز خواهد شد.

 • هر کس در کشتن شیر کوتاهی کند، نشان می دهد که در برخورد با دشمنان و کسانی که می خواهند به او آسیب برسانند و از بین می برد، شکست خواهد خورد.

 • رؤیای نوشیدن شیر شیر، «همسر شیر» به این معناست که خواب بیننده پول زیادی به دست خواهد آورد.

 • در خواب دیدن ازدواج با یک شیر، نشانه آن است که بیننده خواب پس از تلاش و کوشش به هر آنچه که می خواهد در واقعیت به دست می آورد.

 • شرّ دیدن شیر در خواب

 • دیدن شیر در خواب بیانگر دشمنی نیرومند و ستمگر است.

 • شیر در خواب بیانگر مرگ است.

 • هر کس شیری را در خواب ببیند و بسیار از آن بترسد، ممکن است از ترس شدید بمیرد.

 • دیدن شیر زن در خواب مرد بیانگر این است که او در حقیقت زنی فریبکار دارد و به دلیل عشق و علاقه به او تسلیم او می شود.

 • و اما کسی که در خواب ببیند شیری در خواب با او می جنگد و هیچ اتفاقی برایش نیفتاده است، این نشانه تب است.

 • دیدن شیر در خواب بیانگر وجود یک خصومت طولانی و طولانی بین بیننده خواب و یکی از اعضای خانواده اش است.

 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا