7 تعبیر معروف دیدن خروس در خواب

7 تعبیر معروف دیدن خروس در خواب نماد مقام والایی است که زن یا مرد به آن برکت می دهند همچنین بانگ خروس در خواب بیانگر مال فراوان و روزی پر برکت است. همچنین در خواب دختر مجرد خروس بیانگر ازدواج قریب الوقوع با فرد برجسته و مقامی است که حسن خلق و دین مایه سعادت او خواهد بود و هنگامی که خروس وارد خانه شد آرزوها و آرزوها دور است و رویاپرداز خیلی زود به آنها خواهد رسید و این همان چیزی است که در این مقاله مرور می کنیم.

تعبیر دیدن صدای خروس در خواب چیست؟

نشان دهنده صدای مؤذن است.


دیدن خروس در خواب زن متاهل چه تعبیری دارد؟

حکایت از خیر و معیشت و زایمان آسان دارد.


تعبیر دیدن خروس در خواب زن متاهل چیست؟

نشان دهنده یک شوهر وفادار و وفادار است.


دیدن ذبح خروس در خواب مردی چه تعبیری دارد؟

این نشان می دهد که چیزی را از دست داده و پشیمان شده است.


تعبیر دیدن خروس سیاه در خواب زن مجرد چیست؟

مدرکی که نشان می دهد ازدواج او با مردی است که او او را دوست ندارد.

تعبیر دیدن خروس ابن سیرین

 • صدای خروس در خواب بیانگر صدای مؤذن است.

 • سپس دیدن خروس در خواب غالباً بیانگر فرمانروایی و اقتدار است.

 • هر که در خواب ببیند که خروس به او می دهند، بیانگر رزق و نیکی است.

 • سپس دیدن خروس سفید در خواب، نشان از خوبی است که بیننده خواب تجربه خواهد کرد.

 • هر که در خواب ببیند که خروس غله می‌دزدد، نشانگر دزدی بیننده است.

 • سپس زن مطلقه یا بیوه دیدن خروس در خواب، دلیلی بر ازدواج در آینده نزدیک و زندگی جدید است.

 • خروس گواه غرور، قدرت و موقعیت در کار است.

 • تعبیر دیدن خروس برای مرد

 • دیدن ذبح خروس در خواب مرد، بیانگر این است که چیزی را از دست می دهد و پشیمان می شود.

 • سپس دیدن گریه خروس در خواب، بیانگر آن است که بیننده در معرض سرزنش و خشم برخی افراد قرار می گیرد.

 • وقتی مردی ببیند دست تو وارد خانه اش شد، خیر و برکت به خانه اش می رسد.

 • هر که در خواب گوشت خروس ببیند پولی به دست می آورد.

 • آنگاه مردی در خواب خروسی را می بیند که بر آستانه خانه او ایستاده است، زیرا این نشان از وسوسه و شر است.

 • دیدن خروس در خواب برای زن شوهردار

 • خروس در خواب زن متاهل نشان دهنده شوهری وفادار و وفادار است.

 • آن گاه هر که خود را در خواب ببیند که به دنبال خروس می دود و نتواند به آن برسد، مال زیادی از دست می دهد.

 • پس دیدن خریدن خروس در خواب زن متاهل، بیانگر آسودگی و پایان پریشانی است.

 • اگر در عروسی خروس ببیند، نشان دهنده این است که شوهرش مرد خوبی است.

 • تعبیر دیدن خروس برای زن باردار

 • خروس رنگی در خواب یک زن باردار نشان دهنده وجود نوزاد پسر است.

 • پس دیدن خروس در خواب زن شوهردار، بیانگر خیر و معاش و زایمان آسان است.

 • تعبیر خواب خروس برای زن مجرد

 • خروس سفید در خواب یک زن مجرد بیانگر خیر و خوشی است که او به دست خواهد آورد.

 • سپس دیدن صدای خروس در خواب دلیل بر این است که زن مجرد به زودی ازدواج خواهد کرد.

 • هر که در خواب ببیند که خروس می فروشد، عقد او به تأخیر می افتد.

 • سپس دیدن خروس در خواب دختر، بیانگر مرد است.

 • یک خروس قرمز در خواب یک دختر مجرد دلیلی بر ازدواج او با مردی است که دوستش دارد.

 • سپس دیدن خروس سیاه در خواب یک زن مجرد به معنای ازدواج او با مردی است که او را دوست ندارد.

 • لطفا 7 تعبیر معروف دیدن خروس در خواب را که دوست دارید در کامنت زیر مطلب تعبیر کنید را اضافه کنید و ما پاسخ داده و تعبیر می کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا