تعبیر خواب بادبادک به روایت النابلسی

تعبیر خواب بادبادک به نقل از النابلسی بادبادک یکی از پرندگان شکاری است که در طول روز به طور گسترده ای پخش می شود تا طعمه ای را به دست بیاورد و اندازه آن به اندازه ای نباشد همانطور که برخی افراد فکر می کنند به دلیل رنگ پرهایی که بدن آن را می پوشانند، تا حدودی شبیه به آن است.

حدود 11 گونه بادبادک در بسیاری از کشورها مانند آسیا، اروپا و برخی از مناطق شمالی یافت می شود و بادبادک در خواب تعابیر زیادی دارد، زیرا تعبیر برای زنان و همچنین مردان متفاوت است و هر کدام دارای تعبیر خاصی است. تفسیری که از طریق مقاله خود با جزئیات بیشتر آشنا خواهیم شد.

تعبیر خواب بادبادک ابن سیرین

 • بادبادک در خواب بیانگر قدرت است.

 • دیدن شخصی در خواب که صاحب بادبادک است دلیل بر پولی است که شخص به دست می آورد.

 • دیدن نوزاد بادبادک در خواب بیانگر کودکان است.

 • بادبادک در خواب نشانه دزد است.

 • بادبادک نشان دهنده جنگ و کشتار است.

 • بادبادک نشان دهنده یک پادشاه متواضع است.

 • دیدن بادبادک در داخل خانه دلیل بر فساد و ریا است.

 • بادبادک در خواب ممکن است نشان دهنده پادشاهی بی حیا باشد که به شرارت گرایش دارد یا فردی متواضع که شخصیتی ندارد.

 • تعبیر خواب بادبادک توسط النابلسی

 • خواب دیدن بادبادک در خواب نشان دهنده وجود نوزاد پسر است.

 • بادبادک ممکن است نشان دهنده برکاتی باشد که رویا بیننده دریافت خواهد کرد.

 • اگر شخصی در خواب ببیند که بادبادکی قادر به پرواز نیست، نشانگر نوزاد پسر است.

 • بادبادک نشان دهنده مردی است که دارای اخلاق نیکو است و همچنین نشان دهنده زن زناکار است.

 • دیدن تعداد زیادی بادبادک نشان دهنده حضور افراد حیله گر است.

 • خوردن بادبادک در خواب دلیل بر همنشینان بد است.

 • مشاهده نزدیک شدن بادبادک به زمین بیانگر حقانیت این شخص است.

 • صید بادبادک دلیلی بر کسب مال حلال است.

 • تعبیر خواب بادبادک برای مرد

 • اگر مردی در خواب ببیند که صاحب بادبادک است و با آن شکار کند، بیانگر مال و معاش فراوانی است که به دست می آورد.

 • دیدن یک بادبادک مجرد در خواب بیانگر وجود یک زن بدحجاب در زندگی این مرد است.

 • اگر مردی در خواب بادبادک وحشی ببیند که می خواهد در برابر او مقاومت کند، نشان دهنده آن است که پسری نصیبش می شود، اما می میرد.

 • اگر انسان ببیند که بادبادک مطیع دارد، پول می گیرد.

 • اگر مردی بال بادبادک را ببندد، این نشان دهنده کنترل همسرش است.

 • گوشت بادبادک نشان دهنده لباس نو و زندگی شاد است.

 • اگر ببیند بادبادکی از او دور می شود و برنمی گردد، زنش را طلاق می دهد.

 • هر که ببیند بادبادک زده است، نشانه آن است که بیننده پسری به دست می آورد، ولی می میرد.

 • تعبیر خواب بادبادک برای زن باردار

 • اگر بادبادکی روی سر دختری دیده شود نشان دهنده مرگ است.

 • اگر زن باردار در خواب ببیند که بادبادکی از دستش در حال پرواز است، نشان دهنده مرگ جنین در شکم اوست.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید در کامنت زیر مقاله اضافه کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا