تعبیر دیدن غفلت در خواب به تفصیل

علامت نادیده گرفتن در خواب تعبیر خواب دستکاری دیدن شخصی که نمی خواهد در خواب با من صحبت کند و نادیده گرفتن معشوق در خواب و سایر علائم را بخوانید.

دیدن بی اعتنایی در خواب نماد قطع رابطه و تحقیر دیگران است و خواب نادیده گرفتن فردی که با او دعوا دارد نشان دهنده امتناع از آشتی با او است.دیدن شخصی که در خواب روی خود را از شما برمیگرداند بیانگر نفرت و نفرت از دیگران است. و تعبیر خواب نادیده گرفتن با توجه به حال بیننده و جزئیات خواب متفاوت است.

 • ابن سیرین دیدن غفلت در خواب را به دور شدن از دیگران و قطع رابطه تعبیر کرده است ممکن است نشان دهنده ضعف استدلال و عدم تدبیر باشد، و چشم انداز نادیده گرفتن یک توصیه در خواب نشان دهنده دور شدن از حقیقت است، در مورد نادیده گرفتن عمل سوء استفاده در خواب، این نشان دهنده ناتوانی در غلبه بر ناراحتی یا دریافت است. خارج از شرایط سخت
 • دیدن نادیده گرفتن عمدی در خواب بیانگر اجتناب از گرفتار شدن در مشکل و نزاع است، در حالی که نادیده گرفتن ناخواسته در خواب بیانگر نگرانی، اندوه و ناراحتی است.
 • دیدن نادیده گرفتن افراد در خواب بیانگر تحقیر و تکبر دیگران استو هر که در خواب ببیند که مردم به او بی اعتنایی می کنند، بیانگر بی کرامتی و زوال آبروی اوست و بی توجهی به نیازمند یا گدا در خواب، بیانگر تکبر و انکار نعمت است.
 • هر کس در خواب ببیند که افکار وسواسی و افکار منفی را نادیده می گیرد، بیانگر قوت ایمان و حسن اطاعت او از او است و بی توجهی به دین و معارف آن در خواب، بیانگر انحراف و دوری از شریعت است.
 • نادیده گرفتن عملی در خواب بیانگر تنبلی و سهل انگاری بیننده است و نادیده گرفتن نماز در خواب دلیل بر عدم اعتماد است.
 • مترجمان خواب گفتند: نادیده گرفتن والدین در خواب بیانگر تربیت ضعیف استو هر کس در خواب ببیند که از خویشاوندان بی اعتنایی می کند، دلالت بر قطع پیوند خویشاوندی دارد و دیدن نادیده گرفتن شخص شناخته شده در خواب، دلالت بر آزار او دارد.
 • نادیده گرفتن فرد احمق در خواب بیانگر دوری از حماقت و اتلاف وقت و تلاش است و رویای شخصی که با نادیده گرفتن شما رابطه شما را خاتمه داد، بیانگر دلتنگی او با وجود ظلم و ستم اوست و خداوند آری و اعلم است.
 • تعبیر کنندگان خواب می گویند: خواب شخصی که نمی خواهد با شما صحبت کند، بیانگر آن است که شما را دست کم گرفته و مورد آزار و اذیت قرار خواهید گرفت. ممکن است دلالت بر حضور کسی باشد که از شما کینه و نفرت دارد، اما هر کس ببیند نمی‌خواهد با کسی صحبت کند و در خواب به او توجهی نکند، بیانگر شروع دشمنی است و دیدن کسی که از صحبت نکردن با شما عذرخواهی می‌کند. در خواب بیانگر بازگشت اعتبار و احیای جایگاه بیننده در بین مردم است.
 • خواب شخصی که دوستش دارید و نمی خواهد با شما صحبت کند و شما را نادیده می گیرد، بیانگر بروز اختلاف و رقابت با او است.
 • خواب یکی از خویشاوندان که نمی خواهند با شما صحبت کنند، بیانگر قطع روابط خانوادگی است، و اما دیدن دوستی که نمی خواهد با شما صحبت کند و با شما نزاع می کند، بیانگر این است که او عهد و پیمان را زیر پا گذاشته است. و خواب دیدن کسی که می‌شناسید و با شما صحبت نمی‌کند، بیانگر کمبودهای شما نسبت به او است.
 • خواب مادری که نمی خواهد با شما صحبت کند، بیانگر نافرمانی شما از پدر و مادر است و دیدن پدری که نمی خواهد با شما صحبت کند و شما را نادیده می گیرد، بیانگر عدم موفقیت شما در زندگی است و خدا می داند. بهترین.
 • مترجمان رویاهای معاصر می گویند خواب نادیده گرفتن فردی که با او درگیر است، نشان دهنده امتناع از صلح با او و رها شدن او است.نادیده گرفتن سخنان شخصی که در خواب با او دعوا می کند، بیانگر پایان روابط و قطع ارتباط است.
 • و هر که ببیند در خواب به کسی که با او نزاع می‌کند نزدیک می‌شود، دلالت بر آرامش دارد، و خواب کسی که با او نادیده می‌گیرد، نشان می‌دهد که از موانع و مشکلات خلاص می‌شوید.
 • دیدن نادیده گرفتن فرد معروف در حال مشاجره با او در خواب، بیانگر توهین و تحقیر اوست، دیدن نادیده گرفتن فرد نزدیک در حال مشاجره با او در خواب، بیانگر دوری از خانواده است.
 • هر کس در خواب ببیند که دوستی را که با او مجادله می کند بی اعتنایی می کند، بیانگر بیگانگی اوست و اما دیدن دشمنی که در خواب با او نزاع می کند، دشمنی را نادیده می گیرد و درگیری با او را پایان می دهد.
 • خواب نادیده گرفتن برادری که با او نزاع می کند، بیانگر تنهایی و گوشه گیری است و دیدن خواهری که در خواب با او نزاع می کند، بیانگر زیان کار یا انحلال شراکت است و خداوند دانا است.
 • امام صادق (علیه السلام) می فرمایند: خواب شخصی که روی خود را از شما برمی گرداند، بیانگر زوال حیثیت یا زوال آبروی شماست. ممکن است نشان دهنده بد نامی شما در بین مردم باشد و اگر دیدید شخصی که رابطه شما با او به پایان رسیده است، در خواب روی از شما برمیگرداند و شما را نادیده می گیرد، بیانگر نفرت و نفرت او از شماست.
 • هر کس بگوید در خواب دیدم شخصی که می شناسم از من روی برگرداند، بیانگر اختلاف با اوست، اما دیدن شخص ناشناسی که در خواب روی خود را از شما برمی گرداند، بیانگر بدرفتاری شما با دیگران است.
 • و خواب کسى که نمى خواهد به شما نگاه کند، دلالت بر اضطراب و ترس از بیننده دارد، دیدن کسى که از شما طفره مى رود، بیانگر ظلم شما به دیگران در گفتار و کردار است و خداوند اعلم.

تعبیر دیدن صورت در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • دیدن دفع و غفلت در خواب بیانگر ضرر و زیان و ناملایمات و بحران استو هر کس در خواب ببیند که جلوی کسی را می گیرد که به او نزدیک می شود، دلالت بر اضطراب زیاد و ترس های فراوان او دارد و دیدن کسی که در خواب مانع شما می شود و شما را نادیده می گیرد، بیانگر رویارویی با موانع و موانعی است که بر سر راه آرزوها و تلاش های شما قرار دارد.
 • و اگر در خواب دیدید کسی که می‌شناسید شما را از گفتن دفع می‌کند و نادیده می‌گیرد، بیانگر رفتار بد شما با او است، اما دیدن مردم در خواب شما را دفع می‌کنند و شما را نادیده می‌گیرند، بیانگر شهرت بد شماست.
 • رد صلح و بی اعتنایی به افراد در خواب، بیانگر از بین رفتن اعتماد بیننده به اطرافیان است و در خواب خودداری از سلام کردن به خویشاوندان، بیانگر بروز اختلافات خانوادگی است.
 • انسداد بوسیدن انسان در خواب، بیانگر از دست دادن فرصت و از دست دادن منفعت است، و اما دیدن مانع از بوسیدن کودک در خواب، بیانگر غم و اندوه افتادن است و خداوند دانا است.
 • پاره شدن در خواب نشانه بی تفاوتی، عدم مسئولیت در تجارت، سهل انگاری و تحقیر مردم است. ممکن است دلالت بر غفلت از دین داشته باشد و هر که ببیند از سخنانی که در خواب می شنود غفلت می کند، نسبت به گفتار و نظر مردم بی تفاوت است.
 • دیدن دست زدن به قصد توهین در خواب، بیانگر قرار گرفتن در معرض ذلت و خواری است.
 • و هر کس در خواب ببیند که بر او غرور می زند و غر می زند، دلیل بر دوری تو از رویارویی با دشمنان و عدم مطالبه حق ربوده شده توست.
 • گفتار مادر در خواب، بیانگر نافرمانی و عصیان خانواده است، اما دیدن سخنان زن در خواب، بیانگر اختلافات زناشویی زیاد و شاید برآورده نشدن نیازهای زن است و خداوند اعلم.
 • خواب کسى که با من سخت رفتار مى کند، علامت آن است که مورد سرزنش و سرزنش قرار خواهى گرفت ممکن است نشان دهنده راهنمایی و نصیحت باشد، و اگر در خواب دیدید که شخصی عصبانی از دست شما با شما خشن رفتار می کند، این نشان می دهد که در یک مصیبت یا بحران از شما کمک می شود.
 • و هر کس گفت: «در خواب دیدم که کسی که می‌شناسم با من سخت رفتار می‌کند»، بیانگر شنیدن سخنان تند از اوست، و دیدن فردی که نمی‌شناسید در خواب با شما سخت‌گیرانه رفتار می‌کند، نشان‌دهنده بروز موانعی در برابر تلاش‌های بینا است. دیدن مرده ای که در خواب با شما سخت گیری می کند، بیانگر ارتکاب گناه کبیره است.
 • دیدن رفتار تند مدیر در محل کار در خواب، بیانگر آن است که او شما را به خاطر کوتاهی شما در عمل یا گناهی که مرتکب می شوید سرزنش می کند.
 • در خواب پدر که با شما تند رفتار می کند، بیانگر علاقه شدید او به شما است و ظلم مادر در خواب، بیانگر ترس او و گفتن آن به صاحب خواب است و خداوند داناتر است.
 • ابن سیرین گفت: دیدن نادیده گرفتن زن مجرد در خواب، بیانگر عدم مسئولیت و آگاهی اوست.دیدن عدم علاقه فردی به شما در خواب برای یک دختر مجرد، بیانگر نیاز شما به محبت و عشق است و رویای غفلت و غفلت در خواب برای دختر مجرد، بیانگر بی توجهی او به سایر امور است.
 • خواب شخصی که روی خود را از شما برمی گرداند و شما را برای دختر مجرد نادیده می گیرد، بیانگر این است که شما مرتکب عمل نادرستی خواهید شد که باید توسط دیگران طرد شود و خواب شخصی که نمی خواهد با شما صحبت کند، بیانگر این است که شما گم شده اند و نیاز به راهنمایی دارند.
 • اگر دختر مجردی بگوید در خواب دیدم کسی را نادیده می‌گیرم، نشان‌دهنده گوشه‌گیری، تنهایی و دوری او از دیگران است و در مورد نادیده گرفتن فردی که در خواب تحسین می‌کند، فرد مجرد نشان‌دهنده امتناع او از پیشنهاد دادن است. ازدواج یا یک فرصت
 • دیدن تندخویی برادر در خواب با زن مجرد، بیانگر ظلم و محدودیت اوست، در حالی که دیدن تندخویی پدری در خواب با زن مجرد، بیانگر سختگیری و صلابت اوست.
 • دیدن نادیده گرفتن معشوق به زن مجرد در خواب، بیانگر کوتاهی او با او و عدم علاقه به او است.و خواب اینکه معشوق خود را نادیده می گیرید بیانگر آن است که بین شما اختلاف و نزاع وجود دارد و وقتی دختر مجردی در خواب معشوق خود را در حال نادیده گرفتن او می بیند در حالی که با او دعوا می کند نشان دهنده اشتیاق و دلتنگی او برای اوست.
 • اگر دختر مجردی در خواب ببیند که معشوقش نمی خواهد به او نگاه کند، این نشان دهنده جدایی آنها است.
 • دیدن بی‌توجهی و بی‌علاقگی معشوق به زن مجرد در خواب، بیانگر بی‌ثباتی اوست، و اما خواب فرار معشوق از شما، بیانگر اضطراب و ترسی است که از آن رنج می‌برید.
 • اگر دختر مجردی در خواب ببیند که عاشق سابق او را نادیده می گیرد، این نشان دهنده ارتباط او با زن دیگری استو هر کس در خواب ببیند که معشوق سابق خود را طرد و نادیده می گیرد، دلالت بر امتناع او از بازگشت به سوی او دارد و خدا داناتر است.

تعبیر دیدن معشوق سابق در خواب را با کلیک بر روی راه حل او بخوانید.

 • ابن سیرین گوید: دیدن غفلت زن شوهردار در خواب، دلالت بر اشتغال او به خانواده دارد.و اگر زنی در خواب ببیند که به شوهر خود بی اعتنایی می کند، بیانگر کوتاهی او در امور خانه است و در خواب دیدن بی علاقگی شوهر به زن، بیانگر نیاز او به محبت و محبت اوست.
 • خواب شخصی که نمی خواهد برای زن متاهل با شما صحبت کند، بیانگر دشمنی اطرافیان است و دیدن پسری که در خواب با زن متاهل به شدت رفتار می کند، بیانگر نگرانی شدید او برای فرزندانش است.
 • خواب نادیده گرفتن زن نزاعگر با زن شوهردار، بیانگر دوری او از کسانی است که با او دشمنی می کنند و دیدن یکی از اقوام که در خواب زن متاهل روی خود را از شما برمی گردانند، بیانگر دوری شما از خانواده است.
 • دیدن انسداد شوهر در خواب، بیانگر بروز اختلافات زناشویی است و اگر زن شوهردار در خواب ببیند که شوهرش به سخنان او تهمت می زند، بیانگر برآورده نشدن خواسته ها و نیازهای او و کوتاهی حق او بر همسر است. بخشی از شوهرش و خدا بهتر می داند.
 • دیدن نادیده گرفتن زن مطلقه در خواب بیانگر بی تفاوتی او نسبت به دیگران استو اگر زن مطلقه خواب ببیند که شوهر سابق خود را نادیده می گیرد، بیانگر این است که او فراموش کرده و با او قطع رابطه کرده است.
 • دیدن اینکه زن مطلقه در خواب به فرزندان اهمیت نمی دهد، بیانگر مشغله او به آنهاست و خواب پدر که روی خود را از زن مطلقه برمی گرداند، بیانگر آن است که با موانعی روبرو خواهید شد.
 • دیدن انسداد مرد مطلقه در خواب، بیانگر آن است که برای او مشکلی پیش می آید و اگر زن مطلقه ای در خواب ببیند فرزندانش دستورات او را زیر پا می گذارند، بیانگر زیان و بد تربیتی آنان است.
 • در خواب برادری که با زن مطلقه با شما تند رفتار می کند، بیانگر محدودیت آزادی اوست و خواب نادیده گرفتن نزاع با او برای زن مطلقه، بیانگر بی اعتنایی او به سخنان آنان است و خداوند دانا است.
 • دیدن نادیده گرفتن زن باردار در خواب بیانگر عدم مراقبت و مراقبت کافی برای بارداری استو هنگامی که زن حامله در خواب ببیند که از خواسته های شوهر خود بی اعتنایی می کند، بیانگر این است که او در انجام وظایف خود کوتاهی می کند و دیدن شخصی که در خواب برای زن باردار با شما بد رفتار می کند، بیانگر نیاز شما به کمک است.
 • دیدن شوهر در خواب مانع زن حامله می شود، بیانگر اختلاف آنهاست و اگر زن حامله در خواب ببیند که به کسی که می شناسد بی اعتنایی می کند، بیانگر دل مشغولی او به دوستان و اقوام است.
 • خواب مادری که نمی خواهد برای زن باردار با شما صحبت کند، بیانگر نیاز به راهنمایی و نصیحت اوست و اگر زن حامله ای در خواب ببیند که در خانه کارهایش را انجام می دهد، نشان دهنده دوری اوست. از خانواده اش
 • دیدن دوست نزاعگر که زن حامله را نادیده می گیرد در خواب بیانگر عهدشکنی است و در خواب شوهری که روی خود را از زن باردار برمی گرداند، بیانگر نارضایتی او از بارداری شماست و خداوند اعلم.

منابع و مراجع addremove

 1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل برایدی، چاپ المکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
 2. «الاشارات فی عالم الفاظ»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، چاپ دار الکتب العلمیه، بیروت 1993م.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا