تعبیر شستن لباس در خواب و تعبیر خواب شستن

تعبیر خواب شستن لباس و دیدن لباس شستن، جمع آوری رخت شویی و رخت شویی در خواب، تعبیر دیدن لباس شستن دیگری در خواب، تعبیر شستن لباس برای مرده و تعبیر دیدن لباس شستن زن و غیره. موارد دیدن شستن لباس و لباس در خواب

لباس و لباس در خواب به طور کلی بیانگر پوشاندن و پوشاندن عورت و حفظ حیثیت اوست.دیدن لباس در خواب ممکن است زن و شوهر تعبیر کنند و تعبیر کنندگان خواب تقریباً متفق القول هستند که لباس نو در خواب بهتر از لباس کهنه و خوب است. لباس بهتر از بد و تمیز بهتر از کثیف است پس تعبیر دیدن لباس شستن در خواب چیست در این مطلب به شما تقدیم می کنیم. تفسیر چشم انداز شستن لباس و لباس به صورت کامل و دقیقاز طریق تعبیر رؤیت شستن جامه بیننده و تعبیر شستن لباس غیر، تعبیر رؤیت شستن لباس بدون پاکی و مراد از رؤیت شستن لباس میت، علاوه بر این تعبیر دیدن لباس شستن در خواب برای زن و سایر موارد خواب شستن لباس.

ابن سیرین در کتاب مکتب الکلام فی تعبیر خواب می گوید. لباس کثیف در خواب ممکن است بیانگر گناه باشد، در حالی که کثیف شدن بدن نشان دهنده نگرانی است و به این ترتیب شستن لباس در خواب ممکن است بیانگر شستن گناهان باشد.تعبیر دیدن لباس در خواب را به صورت کامل و دقیق بخوانید.در مورد شیخ النابلسی نیز آمده است. درباره شستن لباس در خواب در کتاب «عطر الانام در بیان خواب» می گوید که شستن لباس بیانگر ضرر در اسباب معاش است، خواه بیننده در خواب لباس خود را بشوید یا لباس دیگران را بشوید.

و او می گوید، تعبیر خواب در شیرینی او شستن لباس در خواب بیانگر خوب بودن حال زن یا شوهر یا تغییر اوضاع به بهتر شدن است و شستن لباس در خواب نگرانی و پریشانی و فریب را از بین می‌برد.

ابن سیرین گوید تعبیر دیدن لباس پهن کردن در خواب دلالت بر بازگشت از مسافرت یا بازگشت از مسافرت دارد و هر که ببیند لباسی را که در خواب می پوشد خشک می کند، امورش انجام نمی شود مگر اینکه لباسش خشک شود و اگر خیس بماند کار بیننده مختل می شود.

شیخ نابلسی می گوید شستن لباس در خواب ممکن است دلالت بر ظاهر و آشکار شدن و کار آنها باشد و بیانگر ضرر در اسباب معیشت باشد و در خواب بیرون آوردن لباس های کثیف، بیانگر پرتاب غم و رستگاری از غم و اندوه است، در حالی که لباس های کثیف خوردن در خواب. خواب حاکی از خوردن مال حرام است و خدا داناتر است.

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن لباس شستن در خواب می گویدهر کس در خواب ببیند که لباس خود را به طور کلی میشوید، بیانگر حسن حال اوست، و شستن لباس در خواب بر دست، بیانگر مجاهدت با نفس و غلبه بر آن، و شستن لباس در ماشین لباسشویی در خواب، بیانگر آن است. آن نگرانی برطرف می شود حرام است و دیدن لباس شستن در خیابان ناراحتی عمومی مردم را برطرف می کند تعبیر دیدن لباس شستن از گل در خواب نشانگر توبه است و دیدن لباس شستن از خون در خواب. پشیمانی و آشتی دادن رابطه است و هر که در خواب ببیند که لباس پاکیزه میشوید توبه و نیکی خود را تجدید مینماید و خداوند داناتر است و در خواب پخش لباسهای شسته شده ممکن است بیانگر پخش اخبار خصوصی باشد و هر که ببیند. که لباسش در خواب بعد از شستن خشک نشود، گفتارش بر زبان مردم می ماند و هر که ببیند لباسش تغییر رنگ می دهد، بعد از شستن یا تغییر شکل آن در خواب، شرایط تغییر می کند. بسته به تغییر رنگ، بدتر یا بهتر است.

تعبیر خواب در مورد شستن لباس دیگران در خواب، در حلاوت خود می گوید:دیدن لباس شستن دیگران در خواب عموماً بیانگر دفاع از آنها و رفع مسئولیت است، بنابراین هر کس در خواب ببیند که در حال شستن لباس شخص شناخته شده ای است از او دفاع می کند و هر که ببیند لباس شخص ناشناسی را می شویند. در خواب به مردم فکر می کند شستن لباس پدر در خواب بیانگر نیکی و درستی است و همچنین شستن لباس مادر در خواب نیکی و نیکی است و در شستن لباس یا امامی است که مردم را موعظه می کند. یا وکیلی که از مظلوم دفاع می کند و هر کس در خواب ببیند لباس های دیگران را می شویند و تمیز نمی کند از احمق دفاع می کند و دیدن پهن شدن و خشک شدن لباس دیگران در خواب بیانگر فروکش شدن شایعات است. تعبیر خواب می افزاید: شستن لباس مرده در خواب بیانگر بخشش و برائت اوست و دیدن مرده در خواب لباس می شویند به این معنی است که عمل خیر، صدقه مستمر یا پسری که برای او دعا می کند به او می رسد.

و درباره شستن لباس در خواب زن و دختر، تعبیر خواب در شیرینی خود می گوید:دیدن لباس شستن در خواب برای زن به طور کلی بیانگر مسئولیت اوست و شستن لباس در خواب برای زن باردار عزم او و سلامتی بدن اوست و شستن لباس روی دست در خواب خود را حفظ می کند و ارزشهای او را می بیند و هر که ببیند لباس می شویند پاک نمی کند و اشتباهات خود را تکرار می کند و شستن لباس شوهر در خواب بیننده وظائف خود را انجام می دهد و همچنین شستن لباس بچه ها را در خواب می بیند. و هر کس ببیند که در حال شستن لباس شخص شناخته شده ای غیر از خانواده و بستگان خود است، یاری یا کمک به دیگران می کند، در خواب لباس خشک می شود، دهان ها خاموش می شود و هر که ببیند لباس را می شویند. لباس زیر در خواب پاک می شود و اما در خواب برای زن زیرپوش را پهن نمی کند غیبت را از خود باز نمی دارد و خدا داناتر است.

و تعبیر خواب بر موارد دیدن لباس شستن در خواب به شیرینی خود می افزاید

 • هر کس در خواب ببیند که لباس پاکیزه برای پوشیدن در خواب نمی یابد، نگران است و وسیله ای ندارد.
 • شستن لباس ها در خواب از آب چاه بیانگر تلاش برای بهبود وضعیت است.
 • دیدن لباس شستن در خواب از آب دریا به معنای دور شدن بیننده از اهل دنیاست.
 • شستن لباس از آب رودخانه در خواب به این معنی است که بیننده خواب با دانش مردم همگام است.
 • دیدن خرابی ماشین لباسشویی در خواب بیانگر وضعیت یا از دست دادن کار است.
 • هر کس در خواب ببیند که بعد از گذاشتن لباس در رخت شویی پول یا اوراق مهم را خراب می کند، بیانگر آن است که نگرانی از بین می رود و دیگری می آید.
 • دیدن لباس شستن در خواب برای اغنیا بیانگر مال حلال است و برای فقیر حال و احوال او بهتر می شود و شستن لباس در خواب برای شخص ذیربط و همچنین برای اسیر آسوده خاطر است و خواب. شستن لباس برای مؤمن صفای دل او و برای فاسق توبه است.
 • تعبیر شستن در خواب بعد از استخاره به استحکام و نظافت شستن خوب است.
 • گوستاو میلر تعبیر خواب خارجی می گوید دیدن تخته لباسشویی در خواب دلالت بر مشكلات مالي دارد و تعبير ديدن زن در حال شستن لباس بر دست يا روي تخته شويي در خواب، بيانگر تسلط زن بر بيننده است و قدرت و اختيار او را از او مي گيرد و تخته شستن در خواب ممكن است بيانگر دروغ گفتن باشد. عواقب آن به نفع بیننده ختم می شود و اتو کردن لباس بعد از شستن نشان دهنده خوشبختی است.دیدن زنی که در خواب لباس میشوی نشان دهنده خیانت است و هر که ببیند لباس را به اجرت میشوید نگاه می کند. برای فرصت های مشکوک با مردان

  سرانجام… این همه در مورد تعبیر دیدن لباس شستن و شستن لباس و پهن کردن آن در خواب است و برای درخواست تعبیر خواب به صورت مستقیم و رایگان از تعبیر خواب در سایت ما می توانید روی این لینک کلیک کنید.

  منابع و مراجع

  1. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  3. کتاب «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال طهطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.
  4. کتاب «دایره المعارف تعبیر خواب»، گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا