تعبیر خواب دیدن تب در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن تب در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن تب در خواب ابن سیرین تعبیر دیدن تب در خواب را تقدیم می نماییم نیکی از قوت و راست گفتن است و در اینجا مهمترین جهات تعبیر این مطلب را برشمرده ایم. رویای موجود در کتاب فرهنگ تعبیر خوابها و تعبیر خوابهای بزرگ.

تعبیر خواب دیدن تب در خواب ابن سیرین

 • هر کس در خواب ببیند که تب دارد عمرش طولانی می شود و بدنش سالم می شود و مال و نسلش زیاد می شود و هر کس پس از ابتلا به آن شفا یابد پس از نافرمانی طولانی توبه می کند و جذام ناشی از تب دلیل است. از جراحت لباس بدون زینت، و گفته شد: پول است.
 • و هر كه بيند تب دارد قرض خود را تمام كند و با او نيكو رفتار كند. زیرا بیماری کفاره گناه است، پس یک روز کفاره یک سال تمام است و تب نشان دهنده ادای دین سیصد و شصت روز است، چنانکه در اعضا و جوارح پسر آدم است. .
 • تب نشان دهنده لباس شریف است اگر در تابستان سرد باشد یا در زمستان گرم باشد و تب وفای به عهد است زیرا سرنوشت هر مؤمنی از آتش است و هر که بعد از مرگ دیوانه شود. تب، که گواه به دست آوردن پول است.
 • دیدن تب در خواب تعبیرش ستودنی نیست، زیرا منادی مرگ و یا ابتلا به بیماری های کشنده است، هرکس را در خواب ببینید تب دارد وارد امری شده است که باعث فساد دین و حال او می شود. جهان
 • و هر کس به بیماری تب دائمی مبتلا شود از کسانی است که مرتکب گناه می شود و مدت زیادی بر آن اصرار می ورزد و تب جاهلی گناهی است که صاحب آن مرتکب می شود و پس از عذاب از آن توبه می کند.
 • هر کس ربع تب کند، دلیل بر افتادن به گناه است، با توبه مکرر، سپس توبه را می شکند و تب تهدید و تهدید است و شاید تب دلالت بر اضطراب فرزندان و همسران دارد.
 • و هر کس او را در خواب ببیند که تب دارد، در امری است که دینش در آن تباه شده است، و تب فرستاده فرشته مرگ و منادی است برای نافرمانی که میان او و خدای تعالی آشتی دهد. و در پاها نشانه ای از خستگی در زندگی است.
 • و هر کس در خود مرض سردی ببیند، دلیل بر غفلت در واجبات و تکالیف است، و اگر مرض گرم باشد، دلیل بر مرگ است، و مرض خیس، دلیل بر عجز و کمبود روزی است.
 • هر که سر درد بگیرد به گناه کبیره می افتد و تب کودکان دلیل بر نگرانی از پدر و مادر است و هر بیماری که بدن را مبتلا می کند اضطراب و عبوس و فقر است.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا