تعبیر دین در خواب ابن سیرین

دین در خواب

ممکن است برخی در خواب شرایط مختلفی را در مورد دین ببینند، بنابراین با تعبیر دین در خواب در جاهای مختلف آشنا می‌شویم، تعبیر اینکه فردی در خواب دین خود را ترک می‌کند و تعابیر بسیاری…

دین در خواب اثر ابن سیرین

همچنین بدانید: تعبیر خواب ابن سیرین

سزاوار عبادت خداوند متعال است، پس هر کس غیر او را عبادت کند مأیوس می شود و زیان می کند، پس هر که ببیند دیگری را عبادت می کند دلالت بر آن دارد که مشغول باطل است و در امیال خود برای رضای پروردگارش تأثیر می گذارد و آنها دین او هستند. و اگر آن بت از نقره باشد، در برابر خیانت و فساد، دلیلی برای رسیدن به زن یا کنیز دارد، مرد ظالم و ریاکار، و به خاطر یکی به دین موقوف است. از امور دنیا نه به خاطر خدای تعالی و بعضی از مفسرین گفته اند که دیدن بت دلالت بر سفر طولانی دارد و گفته اند اگر بت را ببیند و عبادتش را نبیند به او می رسد. پول فراوان.خداوند متعال فرمود {تزلزل بین آن}

و در تعبیر دین در خواب گفته شد

این خواب دلالت بر آن دارد که صاحب آن به خدمت بزرگی می رسد که از دین خود غافل است و اگر ببیند آتش می پرستد با اطاعت از شیطان خدای متعال را نافرمانی کرد و یا جنگ طلبی کرد اگر ببیند رو به رو می شود. به مجوسی تبدیل شود، پس با ظلم و ستم، پشت سر خود اسلام را رها کند، و اگر ببیند که یهودی است، احکام را رها می کند و مجازات آنها قبل از مرگ به او خواهد رسید و ذلیل خواهد شد، زیرا یهودیان تجاوز کردند. با گرفتن نهنگ ها در روز سبت و سرپیچی از فرمان خدا و غافل شدن از آنچه نهی می کردند خداوند متعال آنها را به صورت میمون درآورد و از این برچسب متنفر است زیرا در مصیبت و در انتظار رهایی است و خداوند متعال او را با رحمت خود رها می کند.

زیرا حق تعالی فرمود: {ما را به سوی تو هدایت کردم، فرمود: عذاب من به هر که بخواهم می رسد و رحمت من بر هر چیزی احاطه دارد} اگر ببیند که مسیحی شده است، نعمت های خداوند متعال را کافر می کند. و او را به آنچه از او آشکار است، مقدس توصیف می کند، دست او به دست خسرو تبدیل شده است، سپس آنچه بر دستان ستمگران و ستمگران آمده از نظر ظلم و فساد بر او می گذرد و کیفر او این است. شکر نمی شود و این یک اصل مستمر در بینش است، زیرا هر که دشمن خود را در خواب بد دید، تعبیر رؤیت او به حال او بود و هر که دشمن خود را در حال خوب دید. تعبیر وی از فساد حال او بود، ستمگران مرده در کشوری زنده اند که شرح حال آن در آن شهر پدید آمده و در همه ادیان سرگردانی است.

و کی دید

گویی سرگردان است و دینی برای خود نمی شناسد، زیرا درهای مطالبات به رویش بسته است و کار بر او سخت می شود تا به آنچه می خواهد پیروز نشود و با مقتضیات به هدفی نرسد. بینش او و ضعف دینش.{برای آنها مساوی است خواه انذارشان کنی یا انذار نکنی ایمان نمی آورند} پس کثرت کفار کثرت وابسته است و شیخ کافر دشمن دیرینه است. از دشمنی و کینه ظاهری، و سیک مجوس دشمنی است که نابودی حریف خود را نمی خواهد، و شیخ یهود دشمنی است که خواهان نابودی حریف خود است، و شیخ مسیحی دشمنی است که دشمنی او ضرری ندارد. او و کنیز کافر از خیانت ما خشنود است

و کی دید

گويي دين خود را با فريب دادن مردم و آزار رساندن به آنها تباه كرده است، چنان كه ديد سفيه است، دين خود را نيز به خاطر قول خداوند متعال تباه كرده است {{و اينكه مي‌گفت سفيه در پيشگاه خداوند است. خشم با لباس بد نشان از فساد دین و دنیا دارد و می گفتند هر که دید یهودی است عمویش را به ارث برد.

و کی دید

گویا مسیحی است که عمو یا عمه اش را به ارث برده است، اگر ببیند که زنگ را می زند، اخبار نادرست را در بین مردم منتشر می کند، اگر ببیند که تورات و انجیل را می خواند و معنی آنها را نمی داند. پس عقیده او فاسد و نظرش موافق با آرای یهود و نصارا است و برای او اگر ببیند راهب شده است بدعت گذار است که در بدعت زیاده روی کرده است. گفت: {و رهبانیت آن را بدعت کردند} و گفته شد که صاحب این بینش مستمری او را تنگ می‌کند و کارش را بر او سخت می‌گیرد و در همه امور ذلت و خوف و هیبتی که او را برنمی‌دارد همراهی می‌کند. ) مردی الحسن البصری که گویا جامه ای پشمی بر تن داشت و در کمرش پارچه ای بود و بر پاهایش زنجیری بود و طلسم فندقی بر او بود و ایستاده بود. بر سطل زباله و تنبوری در دست داشت و در حالی که بر کعبه تکیه داده بود با آن می زد و خویشتنداری او پایداری او در تقوای اوست و اما ایستادن بر زباله دان آن را زیر خود ساخت. در مورد کوبیدن تنبور، حکمت او آن را در میان مردم پخش کرد.

دین در خواب دین در خواب ابن سیرین تعبیر خواب ابن سیرین

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا